THY Teknik A.Ş. ile Özçelik-İş arasında beşinci oturum gerçekleşti – Airline Haber

THY Teknik A.Ş. ile Özçelik-İş Sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesinin beşinci oturumu yapıldı.

Özçelik İş sendikası ile THY teknik arasındaki bir sonraki toplantı 17 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

İşte Özçelik İş sendikasının üyelerine yapmış olduğu bildiri ve Beşinci oturumda kabul edilen maddeler;

Kıymetli Üyelerimiz,

THY Teknik A.Ş. ile Özçelik-İş Sendikamız yetkilileri, yeni dönem toplu iş sözleşmemize ilişkin bugün (10.11.2021) itibariyle beşinci oturumunu gerçekleştirmiştir.

Bir sonraki Toplu İş Sözleşme görüşmesi 17 Kasım 2021 saat 10.30’da gerçekleştirilecektir.

Bu oturumda kabul edilen maddeler aşağıdaki şekildedir;

Madde 35: YILLIK KIDEM VE İŞ TAZMİNATI KADEME TERFİİ

( Bedelli askerlik yapanlar için Kıdem Terfii maddesinde geçen 30 günlük ücretsiz izin süresi 35 gün’e yükseltilmiştir. )

a) Kıdem Terfii:
ÖZÇELİK-İŞ üyesi personele her yıl Ağustos ayının 1. günü kıdem ücret cetvelinde bir kademe ilerlemesi verilir. Yıllık kıdem terfii, 30 günden fazla ücretsiz izin alan personel ile kıdem terfiinin durdurulması cezası alanlara uygulanmaz. Ancak bir defada 30 günden fazla ücretsiz izin kullanan personele, bu izin süresinin Ağustos ayının 1. gününü kapsaması halinde sadece 1 kıdem terfii uygulanmaz.
Ancak bedelli askerlik yapılması halinde 30 günlük ücretsiz izin süresi 35 gün olarak uygulanır.

b) İş Tazminatı Kademelerinde Terfii:
İşçiler, bulundukları iş grubunun A0 ve A1 kademelerinde iki buçuk yıllarını, sonraki kademelerde iki yıllarını tamamladıkça iş tazminatları cetvelindeki bir sonraki kademeye terfi ederler.
İş tazminatı kademe ilerlemesi; kademe ilerlemesi hak edişi ayın ilk gününe denk gelenlerin ilgili ayın ilk günü, kademe ilerlemesi hak edişi ayın diğer günlerine denk gelenlerin ise takip eden ayın ilk günü yapılır.
Kademe terfii, 30 günden fazla ücretsiz izin alanlara kullandıkları izin süresi kadar çalıştıktan, kıdem terfiinin durdurulması cezası alanlara 1 yıl sonra kademe ilerlemesi hak edilen ayı takip eden ayın ilk günü uygulanır.

Madde 43: ÇALIŞMA SÜRELERİ

( İşe giriş çıkış saatlerinde 15’er dakika tolerans kullanan Engelli personele, gebe üyelerimiz eklenmiştir. )

A) İş süresi haftada en çok 45 saattir. Bu süre, haftada 6 işgünü çalışılan işyerlerinde günde 7,5 saati geçmemek üzere ve Cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

B) Engelli / gebe personelin işe giriş ve çıkış saatlerinde 15’er dakika tolerans tanınır.

Madde 56: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( 6. Dönem TİS’deki haliyle geçmiştir. )

Bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile diğer yasa ve tüzük hükümleri uygulanır. Şirkette yönetmeliğe uygun olarak kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına eski şekliyle devam eder.

Madde 57: DUŞ VE GİYİNME YERİ SAĞLANMASI ( 6. Dönem TİS’deki haliyle geçmiştir. )

İşveren, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Kurulları Hakkındaki Tüzük hükümlerine göre kurulacak kurulca verilecek karara göre, işin özelliği bakımından yalnız el ve yüz temizliğinin yeterli olmadığı hallerde veya kirli, tozlu ve yorucu işlerden sonra işçilerin yıkanmalarını, temizlenmelerini sağlamak için gerekli gördüğü yerlerde duş tertibatı yapmayı, duşların bakım ve temizliği ile ilgili sendika işyeri temsilcisinin önerilerini yerine getirmeyi kabul eder.
Teknik birimlerde özel iş kıyafeti ile çalışmak durumunda olan personele, mevzuata uygun giyinme yeri düzenlemeyi kabul eder.

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI
THY Teknik A.Ş. ile Özçelik-İş arasında beşinci oturum gerçekleşti - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber