THY 29 Mart’ta Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacağını açıkladı – Airline Haber

 

Türk Hava Yolları 29 Mart’ta olağan genel toplantısı yapacağını duyurdu.

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’NUN 2021 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 29 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; 2021 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 29 Mart 2022 Salı günü saat 14:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarlarımızı Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda toplantıya davet eder.

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.

Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir.

eMKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına vekil vasıtası ile katılacak hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış II-30.1 tebliği hükümleri uyarınca Ek1’deki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Ortaklığımızın 2021 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Payı Dağıtım Önerisi; Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresi olan http://www.turkishairlines.com bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası’nda hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın hissedarlarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.
G Ü N D E M
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3- Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2021 yılı Denetim Raporlarının okunması,

4- 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6- 2021 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8- Mehmet İlker AYCI’nın istifası suretiyle münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet BOLAT’ın; Mithat Görkem AKSOY’un istifası suretiyle münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet KADAİFÇİLER’in ve Mehmet Muzaffer AKPINAR’ın istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Şekib AVDAGİÇ’in Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

9- Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,

10- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

11- 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12- Dilek ve temenniler, kapanış.
blank
blank

Kaynak: Airline Haber