SHGM Yönetmeliği değiştirildi, yeni havayolu kurulması kolaylaştı – Airline Haber

 </p><img class="alignleft size-full wp-image-12" style="padding-left: 12px;" src="https://149572917.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/02/Ukrayna-Rusyanin-kaybi-30dan-fazla-tank-130-zirhli-arac-7.gif" alt="" width="1153" height="90"/>

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle zor durumda kalan tur operatörleri uçak sorununa çözüm ararken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile yeni havayolu kuruluşu kolaylaştırıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile yeni havayolunun en az 5 olması gereken uçak sayısı 3’e indirildi .

Değişiklik ile asgari on beş milyon ABD Doları olan ödenmiş sermayeye sahip olma gerekliliği altı milyona indirildi.

Yönetmelik değişikliği ile kabin ekibinin tamamının Türk yurttaşı olması gerekliliği de değiştirildi.

Yönetmelik değişikliği ile başvuruların incelenmesi için öngörülen süreler kaldırılarak işlemlerin hızlandırılması ve bazı belgelerin sunumu kolaylaştırıldı.

Yönetmelik değişiklikleri şöyle:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bu maddenin altıncı fıkrasında anılan gerekliliği sağlayan işletmeler hariç olmak üzere; işletmecinin, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenen standartlara uygunluğunu sağlayacak TSE, ISO veya CEN standartlarında bir kalite güvence sistemi oluşturması ve işletme ruhsatı aldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde bunu Genel Müdürlüğe belgelemesi gereklidir. Bu süre içerisinde belgeleyemeyen işletmecilerin belgelerini alıncaya kadar işletme filolarına hava aracı eklenmesine izin verilmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Muafiyet hükümleri

GEÇİCİ MADDE  4- (1) 4749 sayılı 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun kapsamında uyulması gereken standartların dışına çıkılmadan, salgın, savaş veya doğal afet gibi olağanüstü hallerde, bu Yönetmeliğin;

a) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereği en az beş adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gerekliliğinin en az üç adet olacak şekilde uygulanmasında,

b) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereği asgari on beş milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması gerekliliğinin asgari altı milyon ABD Doları ödenmiş sermaye olacak şekilde uygulanmasında,

c) 19 uncu maddesinin (b) ve (l) bentlerinde yer alan gerekliliklerde,

ç) 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan yabancı uçuş ekibinin sınav gerekliliğine ve beşinci fıkrasında yer alan kabin ekibinin tamamının Türk vatandaşı olması gerekliliğine,

d) 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Ek-2’de yer alan bilgi ve belgeler ile üçüncü fıkrasının (d) bendinde talep edilen faaliyet takvimi gerekliliğine,

e) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Ek-3’te yer alan bilgi ve belgelerde,

f) 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gerekliliklerde,

talep tarihinden itibaren azami 1 yıl süre ile muafiyet getirmeye bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre teşkil edilen İnceleme Komisyonu 1/1/2023 tarihine kadar yetkilidir. Söz konusu muafiyetler, ilgili maddelerde yer alan gerekliliklerin yerine getirileceğine dair verilecek yazılı taahhüt ile Genel Müdürlükçe kabul edilecek bir takvime bağlı olarak verilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

SHGM Yönetmeliği değiştirildi, yeni havayolu kurulması kolaylaştı - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber