ÖZÇELİK İŞ SENDİKASI: 4 ÜNCÜ OTURUMU YAPILDI – Airline Haber

THY Teknik A.Ş. ile Özçelik-İş Sendikamız yetkilileri, yeni dönem toplu iş sözleşmemize ilişkin bugün (02.11.2021) itibariyle dördüncü oturumu gerçekleştirdi.

İşte kabul edilen maddeler; 

Kıymetli Üyelerimiz,

THY Teknik A.Ş. ile Özçelik-İş Sendikamız yetkilileri, yeni dönem toplu iş sözleşmemize ilişkin bugün (02.11.2021) itibariyle dördüncü oturumunu gerçekleştirmiştir.

Bu oturumda kabul edilen maddeler aşağıdaki şekildedir;

Madde 9 : SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

( Sendika Temsilci sayısı arttırılmış ve lokasyon bazında düzenlenmiştir. )

Sendika temsilcileri, sendika tarafından 6356 sayılı Yasa uyarınca işyerinde çalışan üyeler arasından aşağıda belirtilen dağılıma uygun olarak atanır ve durum bir yazı ile işverene bildirilir. İşveren, bu bildiriyi ilgili işyerlerine ivedi yazı ile duyurur.

  • Sabiha Gökçen Havalimanı Lokasyonu ; Baştemsilci Sayısı 1, Temsilci Sayısı 6,
  • Atatürk Havalimanı Lokasyonu (İSL-1) : Baştemsilci Sayısı 1, Temsilci Sayısı 3,
  • Atatürk Havalimanı Lokasyonu (İSL-2) : Baştemsilci Sayısı 1, Temsilci Sayısı 1,
  • İstanbul Havalimanı Lokasyonu (CD – LMH Hangarı): Baştemsilci Sayısı 1, Temsilci Sayısı 3,
  • İstanbul Havalimanı Lokasyonu (LMH – Hat Bakım): Baştemsilci Sayısı 1, Temsilci Sayısı 3,
  • Esenboğa Havalimanı Lokasyonu : Temsilci Sayısı 1,

Toplam : Baştemsilci Sayısı 5, Temsilci Sayısı 17

Baştemsilci, baştemsilcinin bulunmadığı işyerlerinde temsilci; kendilerinin görev ve yetkileri içinde bulundukları işyerlerinin yetkili amiri ile gerekli temasları yaparak görüşürler.

Yazılı görüşme istemi en geç 5 gün içinde kabul edilir. Sendika temsilcileri bu Toplu İş Sözleşmesi, Yasalar, Tüzüklerle kendilerine verilen görev ve yetkileri mevzuat hükümleri içinde yerine getirirler.

Madde 17: SENDİKA ÜYESİ HAKKINDA BİLGİ

( 6. Dönem TİS’de ki haliyle kabul edilmiştir. )

İşveren, her ay yeni işe girişleri ve işten ayrılanları sendikaya bildirir.

Madde 52: NORMAL ÇALIŞMA DIŞINDA FAZLA ÇALIŞMA

( İstanbul Havalimanı eklenmiştir. )

Normal çalışma saatleri dışında, çalışma devamı olarak fazla çalışmaya kalan personel, yaptığı fazla çalışma saati kadar fazla çalışma ücretine hak kazanır. Evinden çağrılan personel (3) saatlik dondurulmuş fazla çalışma ücretine hak kazanır. Ancak, çalışma süresi daha fazla ise fiili çalışma kadar fazla çalışma ücreti alır.

İşveren, evinden çağırılan personeli işyerine getirip götürür. Ayrıca, Genel Müdürlük ve Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı işyerleri ile Esenboğa, Adnan Menderes Havalimanı işyerlerinde çalışan personelin fazla mesaiye bırakılması halinde, servis güzergâhından götürülmesi işverence sağlanır.

Diğer işyerlerinde meri uygulamaya devam edilir.

Madde 62: EVLENME İZNİ

( ‘‘ Evlenme izni, Doğum/Babalık izni, Ölüm izni ’’ nin kaç gün içinde kullanılması gerektiği hususunda, her bir izin kullanım süresi birbirinden farklı olduğu için netlik kazanması açısından bahsi geçen üç izin’de 30 takvim günü içerisinde kullanılmak üzere sabitlenmiştir. )

İşveren, personeline evlenmesi halinde 8 takvim günü ücretli evlenme izni verir. Bu izin evlenmeyi izleyen 30 takvim günü içinde; eş tayini gereksinimi belgelenmesi halinde 6 aylık süre içinde başlatılarak, tek parça halinde kullanılır.”

Madde 63: DOĞUM / BABALIK İZNİ

( ‘‘ Evlenme izni, Doğum/Babalık izni, Ölüm izni ’’ nin kaç gün içinde kullanılması gerektiği hususunda, her bir izin kullanım süresi birbirinden farklı olduğu için netlik kazanması açısından bahsi geçen üç izin’de 30 takvim günü içerisinde kullanılmak üzere sabitlenmiştir. )

İşveren, erkek personeline eşinin doğum yapması halinde 6 takvim günü ücretli doğum izni verir. Bu izin doğumdan başlayarak 30 takvim günü içinde başlatılarak tek parça halinde kullanılır. İşveren, doğum yapan kadın personele doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 12 hafta ücretli doğum izni verir.

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak süreye iki hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

İsteği halinde kadın işçiye 20 haftalık ücretli doğum izin süresinin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 22 haftalık ücretli doğum izin süresinden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Yıllık izin hakediş tarihi kullanılan ücretsiz izin süresince ötelenir.

Hamile personel, hamileliğinin 6. ayından itibaren talebi halinde vardiyasız sistemde çalıştırılır. Bu durumda vardiya primi ödenmez.

Kadın işçiye, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen şekilde süt izni kullandırılır. İşveren, bu sürenin bitiminde iş icaplarını ve gereklerini dikkate alarak yeniden vardiyalı
sistemde çalıştırabilir.

Madde 65: DOĞAL AFETLER İZNİ

( 6. Dönem TİS’de ki haliyle kabul edilmiştir. )

İşveren, personelin kendisinin, eşinin veya bunların birinci derecedeki akrabalarının
bulunduğu yörelerde doğal afetler olduğunda çalışanın isteği halinde ücretli izin verir. İznin
süresi doğal afetin niteliği ve işyerinden uzaklığına göre 5-12 gündür.

Madde 67: YOL İZNİ

( 6. Dönem TİS’de ki haliyle kabul edilmiştir. )

İşveren, bu Toplu İş Sözleşmesi’nin evlenme, doğum, ölüm ve doğal afetler izinleri ile ilgili maddelerine göre izin verdiği personelden bu izinleri nedeni ile görev gördükleri şehir dışına çıkmak zorunda olanlara gidiş dönüşte üç güne kadar ücretsiz yol izni verir.

Madde 73: YEMEK YARDIMI

( Yemek ihalesinin yenilenmesi esnasında aday firmaların üretim tesislerinin tetkiksürecine ve şartnamesine sendika dahil edilmiştir. )

İşveren, personele çalıştıkları günlerde bir öğün 3 kap 2000 kalorili doyurucu yemek verir.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya işyerlerinde çalışan personelin günlük çalışma süresi dışında 2 saatten fazla çalışması ve bu çalışmanın yemek verilen saatlere denk gelmesi halinde personele ayrıca 3 kap 2000 kalorili yemek verilir.

İşverenin yemek veremediği personel ile oruçlular ve hastalıkları nedeniyle yemek yemeyen personele çalışılan her gün için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8 maddesinde belirtilen tutarda bir öğün yemek bedeli ödenir.

Hastalıkları nedeniyle yemek yiyemeyen personel, THY Teknik A.Ş. doktorlarından veya THY Teknik A.Ş. doktoru olmayan yerlerde resmi sağlık kuruluşu doktorlarından alacakları rapor ile hastalıklarını belgelemek zorundadırlar.

Yemek ihalesinin yenilenmesi esnasında aday firmaların üretim tesislerinin tetkik gezilerine sendikadan bir temsilci iştirak eder. Yemek ihalesinin şartnamesini işveren sendikaya gönderir.

Madde 88: PERSONELE VERİLECEK ÜNİFORMA, İŞ ELBİSESİ VE KORUYUCU MALZEME

(Üniforma, iş elbisesi ve Koruyucu Malzeme ihalelerinde sendika tarafından görevlendirilen ‘ iki gözlemci ’, iki temsilci olarak değiştirilmiştir.

Bu konuda işveren yönetmelikleri uygulanır. Personele verilecek üniforma, iş elbisesi ve koruyucu malzeme ile ilgili yapılacak ihale ön çalışmalarında sendikanın görevlendireceği
iki temsilci bulunur.

İş elbisesi ve koruyucu malzemenin geçerlilik süresi, verileceği unvanlar, miktar ve mevsimsel koşullara göre niteliği yasadaki iş sağlığı ve güvenliği kurulunca belirlenir.

Madde 94: DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞMASI VE ÇALIŞMASI

( 6. Dönem TİS’de ki haliyle kabul edilmiştir. )

A- Disiplin Kurulu işveren tarafından atanacak 3 temsilci ile sendika tarafından atanacak 3 temsilciden oluşur. Disiplin Kurulunun Başkanı İşveren temsilcilerinden, yazmanı ise sendika temsilcilerinden biridir. İşveren, Başkan ve Üyeleri, sendika ise yazman ve üyeyi yedekleri ile birlikte Toplu İş Sözleşmesi’nin işyerine tebliğini izleyen 15 gün içinde birbirlerine bildirir. Disiplin Kurulu, 3 gün önceden olmak şartı ile başkanın yazılı çağırısı üzerine, üye tam sayısının katılmasıyla toplanır.

Toplantının, üyelerin tamamının katılması ile yapılması temel ilkedir. Asil üyelerin özürleri varsa yerlerine yedek üyeler katılırlar. Asil ve yedek üyelerin çağrıya rağmen toplantıya katılmamaları durumunda kurul, 3 gün içerisinde çoğunluğun katılmasıyla bir sonraki toplantıyı yapar. Disiplin Kurulu kendisine gelen konuyu ilk toplantısından başlayarak 15 gün içinde karara bağlar. Tahkikatın selameti
bakımından bu süre kurul kararı ile uzatılabilir. Kurul, karar verebilmek için her türlü kanıtları
toplar ve gerekirse ilgili personelin yazılı savunmasını da alır.

B- Disiplin Kurulunda işten çıkarma kararının alınabilmesi için oy çokluğu gereklidir. Disiplin Kurulunda oyların eşit çıkması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Genel Müdürün Disiplin Kurulunun verdiği işten çıkarma cezasını onayladığı tarihten itibaren 6 işgünü içinde bu ceza personele uygulanır. Bu süre geçtikten sonra işten çıkarma cezası uygulanmaz.

Madde 95: DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ VE CEZAYA İTİRAZ

( Personelin İşyerindeki Müdür ibaresi ‘ Görev yaptığı ünitenin Müdürü ’ olarak değiştirilmiştir. )

Personelin görev yaptığı ünitenin Müdürü ve daha üst düzeydeki amirleri, uyarma, kınama ve ücret kesme cezalarını vermeye yetkilidir. Özel durumlarda İnsan Kaynakları Başkanlığı bu yetkiyi birim amirine bilgi vermek kaydı ile doğrudan kullanabilir.

İsnat olunan suç, yazılı olarak personele bildirilerek yazılı savunma istenir. Bu savunma alındıktan sonra ceza verilebilir. Personel iddianın kendisine bildiriminden başlayarak 5 işgünü içinde yazılı savunmasını vermezse, iddiayı kabul etmiş sayılır. Uçucu personelin görevli bulunması hali ile geçici görevle işyeri dışında bulunan personelde bu süre görevin hitamından itibaren başlar.

Personelin görev yaptığı ünitenin Müdürü ve daha üst düzeydeki amirlerin yetkisinde kalan cezalar, savunmanın verildiği veya verilmesi gereken tarihten itibaren 20 işgünü içinde ve her fiilin vukuundan itibaren en geç 4 ay içinde verilir. Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden konularda bu süreler nazarı itibaren alınmaz.

Uyarma cezaları kesindir ve itiraz edilemez. Kendisine daha yukarı disiplin cezası verilen personel, cezanın kendisine tebliğinden başlayarak 20 işgünü içinde bağlı bulunduğu ünite yetkilisi vasıtasıyla bir üst amire yazılı itirazda bulunabilir. İkinci Amirinin vereceği karar kesindir. Ceza kesinleşmeden personelin sicil dosyasına işlenmez. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşmiş olur.

Madde 96: UÇUŞ EKİBİNE DAHİL EDİLEN PERSONEL

( 6. Dönem TİS’de ki haliyle kabul edilmiştir. )

İşverence uçuş ekibine dahil edilen Lisanslı Uçak Teknisyeni ile ilgili, iş ve işyeri gereklilikleri elverdiği ölçüde görevlendirmede eşit dağılım yapılması esastır. Uçuş ekibine dahil edilen personelin görevlendirme usul ve esasları “Bakım Prosedürleri El Kitabı / Uçuşa Dahil Edilen Teknisyenlerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi Prosedürü (L1.3)” uyarınca uygulanır.

İşveren, THY A.O. uçuş ekibine dahil edilecek Şirket personeline, “Uçucu Personel Ücret Prosedürü” uyarınca uçuş ücreti ödemeyi kabul eder.

Bu prosedürlerde belirtilmeyen konular T.İ.S imza tarihinden tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sendika ve işveren temsilcilerince müştereken düzenlenir.

Bir sonraki Toplu İş Sözleşme görüşmesi 10 Kasım 2021 saat 10.30’da gerçekleştirilecektir.

©AirlineHaber
ÖZÇELİK İŞ SENDİKASI: 4 ÜNCÜ OTURUMU YAPILDI - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber