Gazi Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Başvuru için belirlenen şartları sağlayan adaylar, 14-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ İLANI

GENEL ŞARTLAR

1)  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni kötüye kullanma,  hileli iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Gazi Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Foto: Shutterstock

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1-  Yukarıda  yer  alan  Sürekli  İşçi  kadroları  için  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  tarafından  gönderilen  ve  talep  şartlarına uyan  başvuru  sahiplerinin tamamının  yer  aldığı  listeler  esas  alınmak  suretiyle  her  bir  meslek  için  açık  iş  sayısının  4  (Dört)  katı  kadar  asıl  ve  aynı  sayıda  yedek  aday  için  noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

2- Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

3– Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması. 4- Adayların en fazla 35 yaşında olmaları.

5- Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 14.12.2020 – 18.12.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Alo 170

– İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 28.12.2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır.

Adaylar  istemeleri  halinde  kura  çekimini  izleyebilirler.  Covid  –  19  Pandemisinin  yayılmasını  önlemek  amacıyla  gerekli  önlemler  Üniversitemiz yönetimce belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır.

Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

EVRAK TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Her bir meslek kolu için belirlenen asıl adaylar sözlü sınava çağırılacak olup asıl adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda yedek adaylara geçiş yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda ise söz konusu kadrolar boş kalacaktır.

Yapılacak sözlü sınav sonucunda sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Başarılı olan adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GERÇEGE AYKIRI BEYAN

Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz  sayılarak  atamaları  yapılmayacak,  atamaları yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecektir.  Bu  kişiler  hakkında  Türk  Ceza  Kanununun  ilgili  hükümleri  uygulanmak  üzere,  Cumhuriyet  Başsavcılığına  suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kaynak: Sözcü