Adalet Bakanlığından hasta hükümlüleri ilgilendiren genelge – SON TV

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28 Şubat davası nedeniyle ceza verilen komutanlardan Vural Avar’ın yaşamını yitirmesinin ardından “Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması Hakkında İşlemler” başlıklı bir genelge yayımladı. Adalet Bakanı Bozdağ’ın imzasıyla yayımlanan 8 maddelik genelgede; hükümlülerin bizzat veya kanuni temsilcileri aracılığıyla Bakanlığa veya doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları talep üzerine ya da Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen başlatılan cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerini havi evrakın Bakanlık aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı makamına gecikmeksizin eksiksiz olarak sunulabilmesi amacıyla 01 Ocak 2006 tarih ve 20 sayılı genelgenin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelge şöyle:

1- Hükümlünün durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hâli olup olmadığının teşhis ve tespiti için tam teşekküllü bir Devlet hastanesi sağlık kuruluna sevk edilmesi,
2- Hükümlüye tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alındıktan sonra; evvelce verilmiş tüm tetkik ve raporlar da talebine eklenerek, hükümlünün durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hâli olup olmadığının teşhis ve tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumundan bilimsel ve teknik görüş istenilmesi,
3- Adli Tıp Kurumuna görüş için gönderilen evrakın tasdikli birer örneğinin Cumhuriyet başsavcılığındaki dosyasında saklanması,
4- Hükümlünün, muayenesi istenmedikçe ve muayene için gün alınmadıkça bulunduğu yer ceza infaz kurumundan Adli Tıp Kurumunun bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmemesi,
5- Adli Tıp Kurumunun, hükümlüde ‘sürekli hastalık, sakatlık ve kocama’ hâllerinden biri ya da birkaçının varlığını teşhis ve tespit etmesi halinde; Kurumun bu teşhis ve tespiti ile birlikte, sağlık kurulu raporu, onaylı nüfus kayıt örneği, infaza konu kesinleşme şerhli tüm ilâmları ile koşullu salıverilmenin geri alınması, içtima veya içtimanın çözülmesine ilişkin bu kararların kesinleşme şerhini içeren birer örneği, daha önce yararlandığı aflara ilişkin bilgi ve karar örnekleri, müddetname, infaz edilen ceza müddeti ile koşullu salıverilme tarihine kadar kalan süreyi açıkça belirten tutanak, varsa infaz tehir kararı, adlî sicil kaydı ile hükümlünün kolluk marifetiyle tespit edilecek mesleği, şahsî ve aile durumunu gösterir yazının, dizi pusulasına bağlanarak düzenlenecek bir fezleke ekinde derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,
6- Adli Tıp Kurumunun, hükümlüde “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” hâllerinin bulunmadığına dair teşhis ve tespiti durumunda sadece Kurumun bu teşhis ve tespitini içeren görüşü ile sağlık kurulu raporunun onaylı bir örneğinin Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,
7- Hükümlünün veya kanuni temsilcisinin talebinden vazgeçmesi ya da Cumhuriyet başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan işlemleri reddetmesi hâlinde, cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerinin sürdürülebileceği hususunun değerlendirilmesi,
8- Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine tevessül olunamayacağından, bu şekildeki talebin tahliye istemi mahiyetinde kabul edilerek gereğinin mahallinde takdir edilmesi konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

Kaynak: SON TV