SHGM lisans sahibi uçuş ekipleri yönetmeliğini değiştirdi – Airline Haber

 </p><img class="alignleft size-full wp-image-12" style="padding-left: 12px;" src="https://149572917.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/04/TUSASta-23-cocuga-helikopter-turu-Airline-Haber.gif" alt="" width="1153" height="90"/>

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) “Ekip Geçişleri Hakkında” Genelge yayınladı.

Yayınlanan genelgede dikkat çeken lisans sahibi uçuş ekiplerinin yabancı işletmelere geçişler başlığı altında yapılan değişiklikte ” lisans sahibi uçuş ekiplerinin bağlı bulundukları havayolu işletmelerinden muvafakat olmaksızın ayrılarak yabancı havayolu işletmeleri bünyesine katılmak istemeleri durumunda, ilgili uçuş ekiplerinin asgari 6 (altı) ay süreyle “Verification” başvuruları kabul edilmez.” maddesi.

İşte SHGM tarafından yapılan ekip geçişlerine ilişkin UOD-2015/13 sayılı genelge’nin revizyonu ve değişiklik mevzuatının tamamı;
GENELGE
UOD-2015/13
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 -(1) ( Değişik: 24/06/2022 – 9644 ) Bu Genelgenin amacı, havayolu ve balon işletmeleri tarafından tarife ve uçak/balon sayısına uygun ekip planlamasının yoğun sezon öncesi yapılmasını ve yoğun sezonda ekip geçişlerinin operasyonun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve uçuş emniyetine olası olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla, uçuş ve kabin ekibi üyeleri ile balon pilotlarının yerli veya yabancı başka işletmelere geçişlerine izin verilmeyen dönemler ile bu konudaki gereklilikleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 -(1) Bu Genelge, havayolu işletmeleri ve bu işletmelerde görevli uçuş ve kabin ekibi üyeleri ile balon işletmelerini ve bu işletmelerde görev alacak balon pilotlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 -(1) ( Değişik: 24/06/2022 – 9644 ) Bu Genelge; 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437nci ve 441inci maddesi, 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’nin 14üncü ve 22nci maddeleri ile 01/05/2021 tarihinde yayımlanan Ticari Balon İşletmeleri Talimatı’nın 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 -(1) ( Değişik: 24/06/2022 – 9644 ) Bu Genelgede geçen:

a) Balon: Motorlu olmasına rağmen sıcak hava gemileri, gaz balonları, sıcak hava balonları, karma balonlar dahil olmak üzere, havadan hafif gaz ya da burner kullanılarak uçuşunu sürdüren, motorsuz, havadan hafif insanlı hava aracını,

b) Balon işletmesi: SHT-BALON RUHSAT kapsamında ruhsatlandırılmış işletmeleri,

c) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü,

ç) Havayolu işletmesi: Koltuk kapasitesi yirmi ve üzeri olan uçaklarla yolcu taşımacılığı ile sadece yük taşımacılığı yapan ticari hava taşıma işletmelerini,

d) Kabin ekibi üyesi: İşletici tarafından operasyonlar sırasında yolcular ile uçuşun emniyetine ilişkin görevler verilen, uçuş ekibi ya da teknik ekip üyesi dışındaki uygun niteliklere sahip bir personeli,

e) SHT-BALON RUHSAT: 01/05/2021 tarihli Ticari Balon İşletmeleri Talimatı’nı,

f) SHY-6A: 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’ni, T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 1 / 3

g) Uçuş ekibi üyesi: Bir uçuş görev süresi boyunca, hava aracının işletilmesi ile ilgili görevleri ifa eden pilot lisansına sahip ekip üyesini,

ğ) Verification: İlgili sivil havacılık otoritesi tarafından düzenlenen uçuş ekibi lisanslarının doğrulanmasına yönelik olarak bu otoriteden talep edilen belgeyi, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları Yerli işletmelere geçişler
MADDE 5 -(1) Havayolu işletmesi bünyesinde istihdam edilen uçuş veya kabin ekibi üyeleri, Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, balon işletmesi bünyesinde istihdam edilen pilotlar ise, Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim aylarında işletme değişikliği yapamazlar.
Yabancı işletmelere geçişler
MADDE 5/A -(1) ( Ek: 24/06/2022 – 9644 ) Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmiş lisans sahibi uçuş ekiplerinin bağlı bulundukları havayolu işletmelerinden muvafakat olmaksızın ayrılarak yabancı havayolu işletmeleri bünyesine katılmak istemeleri durumunda, ilgili uçuş ekiplerinin asgari 6 (altı) ay süreyle “Verification” başvuruları kabul edilmez.

(2) ( Ek: 24/06/2022 – 9644 ) Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmiş lisans sahibi uçuş ekiplerinin bağlı bulundukları havayolu işletmelerinden muvafakat olmaksızın ayrılması ve anılan işletme ile akit altına alınan sözleşmeden doğan mükellefiyetlerini yerine getirmemiş olmaları halinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen 6 (altı) aylık süre geçmiş olsa bile “Verification” başvuruları kabul edilmez.

(3) ( Ek: 24/06/2022 – 9644 ) Bu madde kapsamında muvafakat olmadan ayrılan uçuş ekibi üyeleri için ilgili havayolu işletmesi tarafından ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe resmi yazı ile başvuruda bulunulması gereklidir.
İstisnai durumlar
MADDE 6 -(1) ( Değişik: 24/06/2022 – 9644 ) İlgili uçuş ekibi, kabin ekibi veya balon pilotları, yerli veya yabancı başka bir işletmeye geçiş yapmalarında sakınca bulunmadığına dair ayrıldıkları işletmenin yazılı onayı ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmaları ve Genel Müdürlükten uygunluk almaları durumunda, başka işletmelere geçiş yapabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler İdari yaptırımlar
MADDE 7 -(1) Bu Genelge ile belirtilen gerekliliklere aykırı hareket eden havayolu işletmeleri, balon işletmeleri, uçuş ve kabin ekibi üyeleri ile balon pilotları ve/veya işletme bünyesinde konuya muhatap ilgili sorumlu yönetici personel hakkında 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 143 üncü maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 -(1) Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 -(1) Bu Genelge hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

SHGM lisans sahibi uçuş ekipleri yönetmeliğini değiştirdi - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber