Pegasus Genel kurul Tarihini Açıkladı – Airline Haber

 

Pegasus Hava Yolları Kamu aydınlatma Platformu’na açıklamada bulunarak 31 Mart’ta olağan genel kurul toplantısı yapacağını duyurdu.

İşte Pegasus olağan genel kurul toplantısında konuşulacak konular;
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
31 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:00’da Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.

2021 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Dönem Kârının Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Faaliyet Raporu, Faaliyet Raporu ekinde yer alan ve güncel Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) atıflarını içeren Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (https://egk.mkk.com.tr/egkweb/ veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, Şirketimizce ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerinin aslını Şirketimize ibraz etmeleri gereklidir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Pegasus Yatırımcı İlişkileri Biriminden gerekli bilgileri alabilir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı Ana Sözleşmemizin 17’nci maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi hükmüne uygun olarak söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın da dâhil olmak üzere kamuya açık olarak düzenlenecektir. Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
31 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 • 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
 • 2) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
 • 3) 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 • 4) Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
 • 5) 2021 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
 • 6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
 • 7) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
 • 8) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
 • 9) Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
 • 10) 2021 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
 • 11) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2021 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
 • 12) 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
 • 13) Dilek ve görüşler ve kapanış

blank
blank

Kaynak: Airline Haber