Özçelik İş sendikası 7. dönem istek taslağını güncelledi – Airline Haber

Özçelik İş sendikası 7. dönem istek taslağını güncelledi. İşte taslağın tamamı;

Madde 8: SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ

A- İşveren bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz.

İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendikası veya konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar.

İşverenin, yukarıdaki hükümlere aykırı hareket etmesi halinde, işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak ve diğer yasalardaki haklarla mükerrer olmamak üzere bir tazminata hükmedilir. İşçinin İş Kanunları ve diğer Kanunlara göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır. Ancak, bu fıkraya göre tazminata hükmedilmesi halinde, İş Kanunlarındaki kötü niyet tazminatı uygulanmaz.

 

B- Sendika üyesi personelin; çalıştığı iş yerinin kısmen veya tamamen kapanması halinde veya iş yerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işveren, işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde istihdam eder.

İşverenin, yukarıdaki hallerde ve bunlarla sınırlı olmadan genel olarak sendika üyesi personel ile ilgili, görev değişikliği yapması veya görev yaptığı il sınırları dışında bir başka iş yerine nakletmesi halinde;

Personel, görev değişikliği veya nakil evrakının kendisine tebliğinden itibaren 6 işgünü içerisinde, iş sözleşmesinin; ihbar ve kıdem tazminatları ile 6 aylık ücreti tutarında iş güvencesi tazminatı ödenmek suretiyle ikale yolu ile sona erdirilmesini isteyebilir. İşveren, bu talebe uygun işlem yapmak zorundadır.

İşçinin işe iade davası açması ve kazanması halinde, ikale sözleşmesi gereği yapılan ödemeler mahkeme kararı gereği yapılacak ödemelerden mahsup edilir.

Madde 9 : SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Sendika temsilcileri sendika tarafından 6356 sayılı Yasanın 27. maddesine göre, toplamda 16 temsilci olarak atanırlar. Bu temsilcilerden; Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı’nda birer tanesi Baştemsilci olarak atanır. Bu atamalar ve atamalarla ilgili her türlü değişiklik yazılı olarak işverene bildirilir. İşveren, bu bildiriyi ilgili işyerlerine ivedi yazı ile duyurur. Sendika temsilcileri bu Toplu İş Sözleşmesi, Yasalar, Tüzüklerle kendilerine verilen görev ve yetkileri mevzuat hükümleri içinde yerine getirirler.

 

İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcisi; işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek ve iş kanunları ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir.

İşyeri sendika temsilcileri, işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile görevlerini yerine getirir. İşyerlerinde, sendika temsilcilerine görevlerini hızlı ve etkili biçimde yapmalarına imkân verecek kolaylıklar sağlanır.

Baştemsilci, Baştemsilcinin bulunmadığı işyerlerinde temsilci; kendilerinin görev ve yetkileri içinde bulundukları işyerlerinin yetkili amiri ile gerekli temasları yaparak görüşürler. Yazılı görüşme istemi en geç 5 gün içinde kabul edilir.

İşyerinde çalışan sendika ve ilgili şubenin yönetim, denetim, disiplin kurulları başkan ve üyeleri ile işyeri sendika temsilcileri sırf sendikal faaliyetleri nedeniyle cezalandırılamaz ve iş sözleşmeleri bu nedenle bozulamaz. İşyerinde çalışan sendika ve ilgili şubenin yönetim, denetim, disiplin kurulları başkan ve üyeleri ile temsilciler rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan bir işe nakledilemez veya başka bir işyerine geçici olarak (aynı pozisyonda birden fazla işçi olması halinde önce temsilci olmayanlardan başlamak üzere) aralıksız 30 günden ve yılda toplam 90 günden fazla gönderilemezler. Amatör Şube yönetim kurulu üyeleri için bu süre aralıksız 20 gün ve yılda toplam 45 gündür.

Yönetici ve Temsilcilerin teminatı ile iş sözleşmelerinin feshi konusunda yasal hükümler uygulanır.

Madde 11: SENDİKAL İZİNLER

A-Baştemsilci İzni:

Sendika Baştemsilcisi, temsilcilik görevlerini işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla aşağıda yazılı sürelerde yerine getirir.

 

İşyeri İşçi Mevcudu Haftalık Ücretli İzin Süresi
01-50 işçi çalıştırılan işyerinde 4 saat
51-200 işçi çalıştırılan işyerinde 6 saat
201-500 işçi çalıştırılan işyerinde 8 saat
500’den fazla işçi çalıştırılan işyerinde 10 saat

 

Baştemsilci atandığı tarihteki çalışma düzeninde çalışır. Çalışma düzeni rızası alınarak imkanlar dahilinde gündüz vardiyasında çalıştırılır. Vardiya primi, Revizyon Primi ve Ek vardiya primi almaya devam eder.

Baştemsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak, sendika merkezinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşuluyla sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

 

B-Temsilci İzinleri:

 

İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işyerlerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartıyla aşağıda yazılı sürelerde yerine getirirler.

İşyeri İşçi Mevcudu Haftalık Ücretli İzin Süresi
01-50 işçi çalıştırılan işyerinde 2 saat
51-200 işçi çalıştırılan işyerinde 3 saat
201-500 işçi çalıştırılan işyerinde 4 saat
500’den fazla işçi çalıştırılan işyerinde 5 saat

 

C-Diğer İzinler:

Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, onur kurulu, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıdaki düzenlenen şekle göre ücretli izin verilir. Sendikal izin kullananlar ücret (vardiya, revizyon ve ek vardiya primlerini) ve sosyal yardımlarını işyerinde çalışmış gibi aynen alırlar.

 

 İşyeri İşçi Mevcudu

Yıllık Toplam Ücretli İzin Süresi
01-50 işçi çalıştırılan işyerinde 20 gün
51-100 işçi çalıştırılan işyerinde 30 gün
101-200 işçi çalıştırılan işyerinde 40 gün
201-500 işçi çalıştırılan işyerinde 60 gün
501-1000 işçi çalıştırılan işyerinde 80 gün
1000’den fazla işçi çalıştırılan işyerinde işçi sayısının
%10’u kadar gün.

 

Bu izinler, her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının %5’inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir.

 

Ancak, genel kurullar için bu %5 oranı aranmaz.

 

Sendika merkezi bu maddede yer alan izinlere ilişkin taleplerini, ayrıca elektronik posta ile de işverene iletecektir.

Madde 17: SENDİKA ÜYESİ HAKKINDA BİLGİ

 

İşveren, her ay yeni işe girişleri ve işten ayrılanları sendikaya bildirir.

 

Toplu İş Sözleşmesine tabii olan üyelerin haklarının yürütülmesi hususunda İşveren, sendikanın talebi üzerine bütün işçilerin isim, sicil no, iletişim, işe başlama tarihi, lokasyon, bağlı olunan birim ve şeflik, pozisyon bilgilerini 6698 sayılı Kanun muvacehesince sendikaya verir.

Madde 22: YENİ ALINACAK PERSONELİN ÜCRETİ

 

Şirkete alınan yeni personelin ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

A-Kıdem ücreti, yeni personelin görev aldığı iş grubuna bakılmaksızın öğrenim durumuna göre aşağıda belirtilen kademelerden verilir,

 

 1. İlkokul mezunları 1. kademe,
 2. Ortaokul mezunları 2. kademe,
 3. Lise mezunları 4. kademe,
 4. 2 ve 3 yıllık yüksek okul mezunları 6. kademe,
 5. 4 ve 5 yıllık yüksek okul mezunları 8. kademe,
 6. 6 ve üzeri yıllık yüksek okul mezunları, bilim doktorası veya master yapmış olanlar 12. kademe. (halen mevcut çalışan personele de uygulanır.)

 

B-Yeni işe alınan personel, hangi iş grubunda görev yapacaksa o grubun başlangıç iş tazminatını alır.

 

C-Halen çalışmakta olan personelden, mezun oldukları okulun bir üst derecesindeki tahsilini tamamlayıp bu yeni tahsiline dair diploma ibraz edenlere, mezuniyet belgesi veya diploma ibraz ettiği tarihte her iki tahsil derecesi arasında mevcut olan giriş kademe farkı kadar kademesi yükseltilerek intibakı yapılır.

 

Ç-Lisanslı Teknisyen, Mühendis, Uzman olarak, temininde güçlük çekilen personel alınırken, görev yapacağı iş grubundaki işlerde çalıştığını sertifika, lisans, çalışma belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile belgelenmesi koşulu ile bu belgelerle belirlenen süre dikkate alınarak, işverenin takdirine bağlı olarak ilgili iş grubunda uygun görülen kademeye intibak ettirilebilir.

 

Madde 25: HAKLI NEDENLE FESİH

 

Personelin iş sözleşmesinin bildirimsiz feshedilmek suretiyle bir daha Şirkete alınmamak üzere Şirketle ilişkisinin kesilmesidir. İş Kanunu’nun 25/ll maddesinde sayılan haller saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan hallerde de işten çıkarma talebiyle disiplin kuruluna sevk edilir.

 

 1. Şirketin veya Şirket personeli yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmek veya davranışlarda bulunmak, Şirket veya Şirket personeli hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmak,

 

 1. İşyerinde kumar oynamak veya oynatmak,

 

 1. Şirket personeline sataşmak veya müessir fiil işlemek (tahrik halinde bir alt ceza verilebilir),

 

 1. Şirket veya  müşterilerine  ait  araç  ve  gereçleri  veya  makinaları bilerek  zarara

 

uğratmak,

 

 1. Kaçakçılık yapmak veya bu gibi fiilleri işleyenlere yataklık yapmak, teşvik etmek,

 

 1. Şirket personeline veya müşterilere ahlak ve adaba aykırı hal ve hareketler veya tekliflerde bulunmak,

 

 1. Kıymetli evrakta veya resmi belgelerde veya Şirket kıymetli formlarında veya diğer belgelerde tahrifat yapmak, kullanılmış kıymetli evrak ve pulları menfaat kastıyla tekrar kullanmak,

 

 1. Yukarıda sayılanlara benzer ölçüde davranışlar.

Madde 28: TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKÛMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA

 

 • Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir. Ancak gözaltında geçen süre sonunda tutuklanan işçiler hakkında 2. fıkra uygulanır.

 

 • İşçi, herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 30 günü aştığı takdirde, iş sözleşmesi münfesih sayılır. 30 güne kadar (30. gün dahil) süren tutukluluk hallerinde, tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir. Ancak, işçinin kıdemine gore tabi olduğu bildirim süresi 30 günden fazla ise fazla olan süre uygulanır.

 

 

a)Kovuşturmaya yer olmadığı,

b)Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,

 

c)Beraat kararı verilmesi,

 

d)Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır.

 

 • Adi suçlardan (bu maddenin 6. bendindeki suçlamalar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar.

 

Bilahare hüküm giymeleri halinde iş sözleşmeleri münfesih sayılır. Şu kadar ki, 5. fıkranın (a) ve

 

 

 • Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;

 

 1. 6 ay veya daha az ceza alan,

 

 1. 6 aydan fazla ceza aldığı halde cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan önce tahliye edilen işçiler, bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

 

 • Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınamazlar. Yalnızca suçsuzluğu ispatlanarak beraat olması şartı ile işe geri alınırlar.

 

 • İşverene ait herhangi bir aracı görevi veya işi gereği kullanırken trafik kazası yapmaları nedeniyle veya iş kazası sonucu tutuklanan veya hüküm giyen personel 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla;

 

 1. Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 iş günü içinde,

 

 1. Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınır.

 

Bu bent kapsamına giren personele, tutuklanma gününden başlayarak 30 güne kadarki ücretlerinin (kıdem ve iş tazminatları) ödenmesine devam olunur.

90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.

8)  Hastalığı sebebiyle iş sözleşmesi feshedilmiş olanlardan sağlık durumlarının düzeldiği sağlık kurulu raporu ile anlaşılanlar işe alınırlar.

 

Madde 30: KIDEM TAZMİNATI

 

Kıdem tazminatı konusunda sendika üyesi tüm personele 4857 sayılı yasa hükümleri uygulanır.

Bu çerçevede gün sayısı;

 

A-Hizmeti, 15 (15 dahil) yıl hizmeti olanlara 41 gün, B-Hizmeti, 15 yıldan fazla hizmeti olanlara 42 gündür.

 

C-Ancak, 11.5.1980 tarihinden sonra işe giren personele yasadaki gün sayısı uygulanır.

D- Personelin THY A.O.da ve iştiraklerinde çalışmış olduğu süreler, THY Teknik A.Ş.’de geçmiş kabul edilir.

E- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen işçilerin kıdem tazminatları, beher hizmet yılı için 80 günlük ücretleri üzerinden ödenir.

 

Madde 32: ÜCRET VE ÜCRET ZAMLARI

 

DÜZELTME: İşveren, Sendikamızla 01.09.2020 tarihinde imzaladığı protokol gereği düşürülen ücretlerin,

01.07.2021 tarihinden itibaren geri kalanını ödemeyi taahhüt eder.

İYİLEŞTİRME:

İşveren, 01.07.2021 tarihinde geriye dönük telafi düzeltmesini yaptıktan sonra,

İŞ GRUPLARINDAN:

 • iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 250 TL,

 

03.1 iş grubundaki A0 ve A1 çalışanların ücretlerine 350 TL,A harfi ve sonrasına 750 TL

04.1 iş grubundaki A0 ve A1 çalışanların ücretlerine 350 TL,A harfi ve sonrasına 750 TL

05.1 iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 375 TL,

07.2 iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 400 TL,

07.3 iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 400 TL,

09.2 iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 450 TL,

10.0 iş grubundaki bütün çalışanların ücretlerine 450 TL,

İyileştirme yapar.

A- Ücret Zammı Uygulaması

 

BİRİNCİ YIL;

 

 1. a) Birinci Altı Ay:

 

İşveren, yukarıdaki düzeltme ve iyileştirmeleri yaptıktan sonra 01.07.2021 tarihinden itibaren işyerindeki sendika üyesi çalışanların ücretlerine % 18 ücret zammı yapar.

 

 1. b) İkinci Altı Ay:

01.07.2021 tarihindeki ücretlere, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere; 01.07.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasındaki enflasyon oranında (T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2021indeks sayısının Haziran 2021 indeks sayısına göre değişim oranına) 2 puan eklenerek ücret zammı yapılacaktır.

İKİNCİ YIL;

 1. a) Birinci Altı Ay:

 

30.06.2022  tarihindeki  ücretlere,  01.07.2022  tarihinden  geçerli  olmak  üzere;  01.01.2022  ile

 

30.06.2022 tarihleri arasındaki enflasyon oranında (T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2022 indeks sayısının Ocak 2022 indeks sayısına göre değişim oranına) 2 puan eklenerek ücret zammı yapılacaktır.

 

 1. b) İkinci Altı Ay:

31.12.2022 tarihindeki ücretlere, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, 01.07.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasındaki enflasyon oranında (T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2022 indeks sayısının Haziran 2022 indeks sayısına göre değişim oranına) 2 puan eklenerek ücret zammı yapılacaktır.

B- Vardiya Primleri Zammı Uygulaması:

 

Vardiya primleri, “A- Ücret Zammı Uygulaması” fıkrasında belirtilen şekilde arttırılacaktır. (Ek-3a, Ek-3b)

C- Ek Yetki Primi Zammı Uygulaması:

 

10-3 iş grubuna ilişkin İş Tazminatları Cetveli’nde (EK-2a/b) tanımı yapılan ve brüt 1200 TL (binikiyüz) olarak belirlenen Ek Yetki Primi; birinci yıl ikinci altı aydan itibaren “A- Ücret Zammı Uygulaması” fıkrasında belirtilen şekilde arttırılacaktır.

Madde 33: VARDİYA (VEYA POSTA) PRİMİ

 

İşveren vardiya (veya posta) ile çalışan işçilerine;

 

 1. 2’li vardiya ile çalışan işçilere EK-3a/b cetvelindeki kıdem ücreti kademesinin sırasındaki 2’li vardiya primini,

 

 1. 3’lü vardiya ile çalışan işçilere EK-3a/b cetvelindeki kıdem ücreti kademesinin sırasındaki 3’lü vardiya primini vermeyi kabul eder.

 

 1. Personel, çalıştığı vardiyanın primini alır. Ancak, bulunduğu ilin dışında geçici görevle başka bir ile giden veya geçici görevle başka bir çalışma düzenine geçen personele;
 2. a) 3’lü vardiyadan 2’li veya normal düzende bir çalışmaya gidiyor ise 3’lü vardiya

 

primi verilmeye devam edilir.

 

 1. 2’li vardiyadan normal düzende bir çalışmaya gidiyor ise 2’li vardiya primi verilmeye devam edilir.

 

 1. Normal düzenden, vardiyalı bir göreve veya 2’li vardiyadan 3’lü vardiyalı bir göreve giden personele ise gittiği vardiyanın primi ödenir.
 2. d) 2’li vardiyadan geçici olarak 3’lü vardiyaya giden personele çalıştığı gün kadar 3’lü vardiya primi ödenir.

 

Ancak, bu geçici görev süresi bir seferde en fazla 30 günü ve en az 90 gün aralıklarla yılda 75 günü geçemez. (Eğitim görevi hariç)

 

Vardiya primi, aylık fiili çalışma karşılığı verilir. Hafta tatil (vardiya gereği kullanılan tatil), genel tatil, ulusal bayram, eğitim izni (uzaktan veya yüz yüze), babalık izni, tüm personelin evlenme izni, ölüm izni kullanması durumlarında vardiya primi ödenir. Sayılan haller dışındaki işe gelememe durumlarında vardiya primi ödenmez.

4.Vardiya (veya posta) ile çalışan işyerlerinde personelin bir kısmı veya tamamı, olağanüstü hallerde (doğal afetler ve salgın hastalıklar) veya zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında veya hemen yapılması gereken acil işlerde, ilgili ünitenin teklifi Genel Müdürlüğün onayı ile, 3’lü vardiyadan 2’li vardiyaya veya normal düzende bir çalışmaya veyahut 2’li vardiyadan normal düzende bir çalışmaya geçirilebilir.

Bu durumda personele, esas vardiya primi verilmeye devam olunur.

Kanun, yasa, mevzuat ve kararnamelerle geçilen farklı çalışma sistemlerinde (Kısa Çalışma Ödeneği, Uzaktan Çalışma, vb.) personele, esas vardiya primi verilmeye devam olunur.

 

5.Şirkette vardiyalı düzende çalışan personele, planlanan sayıda hafta tatilinde (pazar günü) fiilen çalışmaları karşılığında iş tazminatlarının %30’u tutarında Ek Vardiya Primi (Pazarlı Vardiya Primi) ödenir.

 

“Uçak Revizyon Primi (Pazarsız Vardiya Primi)” alanlara ayrıca Ek Vardiya Primi (Pazarlı Vardiya Primi) ödenmez.

 

Ek Vardiya Primi (Pazarlı Vardiya Primi), yıllık izin hariç her türlü izinler ile gerekçesiz olarak işe gelmeme durumlarında kıstelyevm usulü ödenir.

 

Personelin yıllık izin kullanması, geçici görevle görevlendirilmesi, vardiya değişimi, eğitime katılması (uzaktan veya yüz yüze), ölüm izni kullanması halinde ek vardiya (pazarlı vardiya) ücretinden kesinti yapılamaz. Belirtilen hallerde aylık Pazar çalışması cetvelinde planlanan Pazar günlerine ait fiili çalışma yapılamasa bile ek vardiya (pazarlı vardiya) primi ödenmeye devam edilir.

Ek vardiya primine esas Pazar mesaisi planlanabilecek personele fazla mesaiye esas olacak pazar mesaisi planlanmaz.

 

6.Hafta tatilini (pazar günü) kapsamayan ikili veya üçlü vardiyalı düzende çalışan personel, bu vardiyalı çalışmalar devam ettiği sürece, iş tazminatlarının %22’si kadar ilave iş tazminatı “Revizyon Primi (Pazarsız Vardiya Primi)” alırlar. Bu tazminatı alan personele ayrıca ek vardiya (pazarlı vardiya) primi ödenmez.

 

7.Eğitim izni ( uzaktan veya yüz yüze ) evlilik izni , ölüm izni ve tüm personellerin babalık izinli olduğu hallerde ,Ek Vardiya Primi , Revizyon Primi ,Vardiya Primi ödenir.

 

 

Madde 35: YILLIK KIDEM VE İŞ TAZMİNATI KADEME TERFİİ

 1. a) Kıdem Terfii:

ÖZÇELİK-İŞ üyesi personele her yıl Ağustos ayının 1. günü kıdem ücret cetvelinde bir kademe ilerlemesi verilir. Yıllık kıdem terfii, 30 günden fazla ücretsiz izin alan personel ile kıdem terfiinin durdurulması cezası alanlara uygulanmaz. Ancak bir defada 30 günden fazla ücretsiz izin kullanan personele, bu izin süresinin Ağustos ayının 1. gününü kapsaması halinde sadece 1 kıdem terfii uygulanmaz. ( Bedelli askerlik için 32 gün ve üzeri ücretsiz izin kullananlar için maddede 30 gün diye bahsi geçen tüm ücretsiz izin süreleri 35 gün’dür. )

 1. b) İş Tazminatı Kademelerinde Terfii:

İşçiler, bulundukları iş grubunun A0 ve A1 kademelerinde iki buçuk yıllarını, sonraki kademelerde iki yıllarını tamamladıkça iş tazminatları cetvelindeki bir sonraki kademeye terfi ederler.

İş Tazminatı kademe ilerlemesi; A0 ve A1 kademelerinde iki buçuk yıllarını, sonraki kademelerde iki yıllarını tamamlayanların kademe ilerlemesi; tamamlanan ayın ilk gününe gelenlerin ilgili ayın ilk günü, ayın diğer günlerine denk gelenlerin ise takip eden ayın ilk günü yapılır.

Kademe terfii, 30 günden fazla ücretsiz izin alanlara ( bedelli askerlik için izin kullananlarda bu süre 35 gün’dür ), kullandıkları izin süresi kadar çalışıldıktan sonra tamamlanan kademe ilerlemesi takip eden ayın ilk günü uygulanır.  Kıdem terfiinin durdurulması cezası alanlara 1 yıl sonra kademe ilerlemesi tamamlanan ayı takip eden ayın ilk günü uygulanır

 

Madde 37: FAZLA ÇALIŞMANIN SAAT ÜCRETİ

 

Bu Toplu İş Sözleşmesiyle belirlenmiş günlük normal çalışma sürelerinin başlamasından önce veya bitiminden sonra yapılacak fazla çalışmaların karşılığı olan ücret, “FAZLA ÇALIŞMANIN SAAT BAŞINA BİRİM ÜCRETİ” başlıklı maddede personelin unvanına göre tanımlanan birim saat ücretlerinin %75 yükseltilmesiyle bulunur.

Madde 40: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETİ

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde personel çalışmaz ise o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışır ise ücreti 3 katı olarak ödenir. (Bir iş karşılığı olmayan tatil günü ücreti + çalışmanın karşılığı ücreti + bir yevmiye tutarındaki tatil günü ilave ücreti). Hafta tatiline rastlayan bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmış ise ayrıca bir gün ücretli izin verilir. Ancak, bu halde sadece hafta tatilindeki çalışmaya ilişkin ücret düzenlenmesine göre ödeme yapılır.

Günlük çalışma saatinin yarısı veya yarıdan fazlası genel tatil veya ulusal bayrama rastlayan personele genel tatil veya ulusal bayram günü ücreti tam olarak ödenir.

Bu madde gereğince ödenecek ücret, personelin EK-1’deki kıdem ücreti ile EK-2 veya EK-3’deki iş/uçuş tazminatı toplamı üzerinden hesaplanır.

 

Çalışma düzeni Pazarlı Vardiya olan personele, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerine denk gelen Pazar günü yapılan çalışmalarda, Pazar Vardiya Primi ne ek olarak Genel Tatil ve Ulusal Bayram Günü ücreti tam olarak ödenir.

Madde 43: ÇALIŞMA SÜRELERİ

 

A)İş süresi haftada en çok 45 saattir. Bu süre, haftada 6 işgünü çalışılan işyerlerinde günde 7,5 saati geçmemek üzere ve Cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

 

Uzaktan çalışma sürecinde işyerindeki mesai saatleri ve çalışma süresi geçerlidir.

 

B)Engelli / hamile personelin işe giriş ve çıkış saatlerinde 15’er dakika tolerans tanınır.

Madde 49: VARDİYA DEĞİŞİMİ

 

Gece ve gündüz vardiya usulü çalışılan işlerde, gece vardiyasında çalışan personel, en geç 7 günde değiştirilmek suretiyle vardiyalar sıraya konur. Gece vardiyasından gündüz vardiyasına geçen personel gündüz vardiyasında en az 15 gün çalıştırılır.

 

İstisnai ve acil haller hariç, yapılacak değişikliklerde sendikanın görüşü alınır. Sendika, görüşünü 7 gün içinde verir. Vardiya değişikliklerinde de 54. madde hükümleri uygulanır.

 

İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. Pazarlı, 3’lü Vardiya düzeninde çalışılan birimlerde 3 off sistemi uygulanır.

Madde 50: KADRO POZİSYONUNDA ÇALIŞTIRMA

 

A- THY Teknik A.Ş. personeli, ancak ehliyetli olduğu kadro pozisyonuna atanır. Personel, durum fişi ile atandığı kadro pozisyonu dışında, aynı veya başka bir iş grubundaki diğer bir unvanda çalıştırılamaz. Gereken biçimde onaylanmış bir personel durum fişi olmadıkça hiçbir kimse kadro pozisyonundan başka bir kadroya nakledilemez. Durum fişi düzenlenerek yeni bir işe atanan personele, bu kadro karşılığı ücreti vermeyi işveren kabul eder.

 

Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlük süresi içinde personelin atandığı, ehliyetli olduğu kadro pozisyonunun temel görev tanımı değişikliklerinde Sendikanın görüşü alınır. Personelin uzmanlaştırılması amacı ile bu kurala uymak zorunludur.

 

B- Geçici vekalet durumunda, vekaletin o işyerindeki vekalet edilen kadroya en yakın kadrodaki personel arasından 1 kişiye verilmesini işveren kabul eder. Vekalet süresi, vekalet edilen kadro boş ise hiçbir şekilde altı ayı geçemez. Altı ayın bitiminde, işveren, asaleten atama için gereken işlemlere başlar. Vekalet süresince işveren vekalet eden personele, vekalet ettiği pozisyonun ücreti ile personelin kendi ücreti arasındaki farkı üç aydan sonra ücretine ek olarak ödemeyi kabul eder.

 

Vekaletler yazılı olarak 15 gün içerisinde verilmek zorundadır.

 

C- Boş olmayan kadrolardaki personelin hastalık, ücretsiz izin ve benzeri gerekçelerle sürekli veya kısa süreli, üç aydan fazla yokluğu halinde yerine yukarıdaki (B) bendine göre vekalet eden personele vekalet ettiği sürece kendi ücreti ile vekalet ettiği kadro arasındaki ücret farkını üç aydan sonra ücretine ek vekalet ücreti olarak ödemeyi işveren kabul eder

Madde 52: NORMAL ÇALIŞMA DIŞINDA FAZLA ÇALIŞMA

 

Normal çalışma saatleri dışında, çalışma devamı olarak fazla çalışmaya kalan personel, yaptığı fazla çalışma saati kadar fazla çalışma ücretine hak kazanır. Evinden çağrılan personel (3) saatlik dondurulmuş fazla çalışma ücretine hak kazanır. Ancak, çalışma süresi daha fazla ise fiili çalışma kadar fazla çalışma ücreti alır.

 

İşveren, evinden çağırılan personeli işyerine getirip götürür.

 

Ayrıca, Genel Müdürlük ve Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı işyerleri ile Esenboğa, Adnan Menderes Havalimanı işyerlerinde çalışan personelin fazla mesaiye bırakılması halinde, servis güzergâhından götürülmesi işverence sağlanır. Diğer işyerlerinde meri uygulamaya devam edilir.

Madde 55: SAĞLIK ÜNİTELERİ

 

Bu konuda İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

İşveren, elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde bu yönetmelik çerçevesinde bir sağlık birimi kurar. Mevcut THY Teknik A.Ş. sağlık birimi hizmetini yukarıdaki yönetmelik çerçevesinde sürdürür.

 

İşyeri hekimliği bulunan yerlerde işveren, normal ve vardiyalı çalışmalar esnasında, her lokasyonda ve her vardiyada hekim bulundurmayı, personele hizmet verilmesi tıbbi olarak gerekli durumlarda kullanılmak üzere, Sağlık Bakanlığı Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun ambulans ve personel bulundurmayı kabul eder.

Madde 56: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Bu konuda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile diğer yasa ve tüzük hükümleri uygulanır. Şirkette yönetmeliğe uygun olarak kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına eski şekliyle devam eder.

 

Şirketin yıllık olarak hazırlanan İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Entegrasyon Planı sendikaya gönderilir ve sendika 3 ay içerisinde yazılı görüşünü işverene bildirir.

Madde 57: DUŞ VE GİYİNME YERİ SAĞLANMASI

 

İşveren, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Kurulları Hakkındaki Tüzük hükümlerine göre kurulacak kurulca verilecek karara göre, işin özelliği bakımından yalnız el ve yüz temizliğinin yeterli olmadığı hallerde veya kirli, tozlu ve yorucu işlerden sonra işçilerin yıkanmalarını, temizlenmelerini sağlamak için gerekli gördüğü yerlerde duş tertibatı yapmayı, duşların bakım ve temizliği ile ilgili sendika işyeri temsilcisinin önerilerini yerine getirmeyi kabul eder.

 

İşveren, teknik birimlerde tehlike kimyasallarla çalışan personelin, acil durumlarda kullanabilmesi için çalışma alanına en yakın yere duş tertibatı yapmayı ve özel iş kıyafeti ile çalışmak durumunda olan personele, mevzuata uygun giyinme yeri düzenlemeyi kabul eder.

 

İşveren, teknik birimlerde tehlike kimyasallarla çalışan Boya, Kaplama vb. gibi birimlerde çift kapaklı dolap yapmayı ve bu dolapların duş bölümüne yakın bir alanda konumlandırmayı kabul eder.

Madde 61: MAZERET İZNİ

İşveren, personele meşru mazeretleri ve yazılı olarak talepleri halinde bir takvim yılı içinde 10 güne kadar ücretli mazeret izni verir. Çalışanlara bu izin yöneticileri tarafından yılda en fazla 16 saate kadar ücretli mazeret izni verilir. Bu izin günde bir kere kullanılmak üzere 1 saatten az 2 saatten fazla kullandırılamaz.    Kullandırılan bu saatlik izin toplam mazeret izin süresinden 2 gün olarak düşülecektir.

Acil ve zorunlu hallerde amirine haber vermek suretiyle mazeret izni kullanılır ve yazılı talep sonradan tamamlanır. Ancak, 15.06.1999 tarihinden sonra işe giren personele (15.06.1999 tarihinden önce kısmi süreli çalışıp sonradan belirli süreliye geçen personel dahil), yukarıda belirlenen usullerle bir takvim yılında 7 güne kadar mazeret izni verilir.

Personelin senelik izninin olması, mazeret izni kullanmasına engel teşkil etmez.

Madde 63 : DOĞUM / BABALIK İZNİ

 

İşveren, doğum yapan kadın personele doğumdan önce 12 hafta, doğumdan sonra 12 hafta ücretli doğum izni verir.

 

 • Bu revizyon ile devlet memuru kadın çalışanlar ile THY Teknik A.Ş. de çalışan kadın personele aynı hak tanınmış olacaktır.

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak süreye iki hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Hamile personel, hamileliğinin 6. ayından itibaren talebi halinde vardiyasız sistemde çalıştırılır. Bu durumda vardiya primi ödenmez.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ayda 1 gün ücretli izin verilir, bu izinler mazeret izninden düşülemez.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışan kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

İşveren, bu sürenin bitiminde iş icaplarını ve gereklerini dikkate alarak yeniden vardiyalı sistemde çalıştırabilir.

Madde 64: ÖLÜM İZNİ

İşveren, personele eşinin, çocuklarının, anne veya babasının veya kardeşlerinin ölümü halinde 7 takvim günü ücretli izin verir. Bu izin olaydan başlayarak 1 aylık sürede kullanılır.

 

Ayrıca, personelin eşinin annesi, babası veya kardeşlerinin ölümünde 2 gün ücretli izin verilir. Bu izin olaydan başlayarak 1 aylık sürede kullanılır.

Madde 65: DOĞAL AFETLER İZNİ

İşveren, personelin kendisinin, eşinin veya bunların birinci derecedeki akrabalarının bulunduğu yörelerde doğal afetler olduğunda (yakınlarının evlerinde doğal afet olduğunu belgelendirmeleri durumunda veya doğal afet nedeniyle sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasını belgelendiren çalışanın isteği halinde idari izin verir. İznin süresi doğal afetin niteliği ve işyerinden uzaklığına göre 5-12 gündür.

Madde 68: NAKİL İZNİ

İşveren, Şirketin başka illerdeki veya ülkelerdeki işyerlerine sürekli görevle atanan personeline, fiili yol süresine ek olarak 15 takvim günü nakil izni vermeyi kabul eder. Aynı ilde lokasyon değişikliğinde görevle ve atanan personele adres değişikliği durumunda 2 gün nakil izni vermeyi kabul eder. İşçinin talebi halinde, bu izin tayin tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde en fazla ikiye bölünerek kullanılır.

Madde 69: HASTALIK İZİNLERİ

İşveren, personeline hastalıkları durumunda aşağıdaki esaslara uygun olarak ücretli hastalık izni verir:

A- Meslek hastalığı ve iş kazası dışındaki haller dolayısıyla personelin istirahatları halinde 120 güne kadar ücretli izinli sayılırlar. Ancak, bir takvim yılı içinde toplam 120 günü geçen veya takvim yılı ile sınırlı olmadan süresi 120 günü geçen sürekli (devamlı) istirahat hallerinde personele herhangi bir ödeme yapılamaz.

B- Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi belirli ve uzun süreli hastalıklara yakalanan personele 12 aya kadar ücretli hastalık izni verilir. 12 aylık sürenin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenen personelin izinleri 12 aya kadar daha uzatılır.

C- İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan personele, iyileşinceye kadar, malullüğü resmi sağlık raporu ile kesinleşinceye veya ölüm tarihine kadar, raporlu bulunduğu süre içinde ücretli hastalık izni verilir. Ancak, bu süre hiçbir zaman 24 ayı geçemez.

D- Yukarıda A, B ve C fıkralarında öngörülen ücretli hastalık izinlerinden yararlanan personelin Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’deki ücreti, işveren tarafından tam olarak ödenir. Ancak, personelin medeni durumu ve tedavi biçimine göre Sosyal Güvenlik Kurumunca işlem yapılan miktar personelce ilgili kurumdan tahsil edilir. Personel, tahsil ettiği bu meblağ ile istirahatli olduğuna ilişkin belgeleri en geç 2 ay içinde ilgili bölüme iletilmek üzere ilk amirine veya İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın ilgili birimine vermeye zorunludur. Bu işlemi yapmayan personelin (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ücretinden hastalık sigortası primi kesilemeyen personel hariç) ücretinden ilgili miktar kesilir.

E- Şirket personelinin yukarıda belirtilen hastalık izinlerinden yararlanabilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş tabipler ve/veya kurumlar tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan istirahat raporunu işverene vermesi zorunludur. Sağlık raporları alındığı tarihten itibaren en geç 3 gün içerisinde işverene bildirilmelidir. Ay sonuna denk gelen izinlerde en geç ayın son günü bildirilmelidir.

F- (B) ve (C) fıkralarına göre işverenin tedavi için yurtdışına gönderdiği personelin ücretli izin sürelerinin bitimi yurtdışı tedavisine rastlarsa, bu süreler 6 ay daha uzatılır.

Üyelerin eş, çocuk ve ana babasının yetkili hekimlerce ikamet ettiği il’den başka bir il’de ki sağlık kuruluşuna sevk edilmesi halinde hastasına refakat etmesi kaydıyla 10 gün ücretli izin verilir.

Madde 72: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri konusunda 2429 sayılı yasa hükümleri uygulanır.

 

THY TEKNİK A.Ş.’nin geçmiş dönemlerdeki uygulamalara istinaden; bu kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır

Madde 73: YEMEK YARDIMI

 

İşveren, personele çalıştıkları günlerde bir öğün 3 kap 2000 kalorili doyurucu yemek verir.

 

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya işyerlerinde çalışan personelin günlük çalışma süresi dışında 2 saatten fazla çalışması ve bu çalışmanın yemek verilen saatlere denk gelmesi halinde personele ayrıca 3 kap 2000 kalorili yemek verilir.

 

Görev, doktor raporu ile perhizli olanlar ile Ramazan Ayında işçilerin yemek yememe gibi durumlarında kendilerine 33,00 TL/Gün (otuzüçlira) net yemek bedeli ödenir.

Ücret maddesine göre artış sağlanacak. Ücret belirlendikten sonra eklenecek.

Hastalıkları nedeniyle yemek yiyemeyen personel, THY Teknik A.Ş. doktorlarından veya THY Teknik A.Ş. doktoru olmayan yerlerde resmi sağlık kuruluşu doktorlarından alacakları rapor ile hastalıklarını belgelemek zorundadırlar.

Yemek ihalesinin yenilenmesi esnasında aday firmaların üretim tesislerinin tetkik gezilerine sendikadan bir temsilci iştirak eder.  Yemek ihalesinin şartnamesini işveren sendikaya gönderir.

Madde 74: EVLENME YARDIMI

İşveren, evlenen personeline bir defaya mahsus olmak üzere 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2855 (ikibinsekizyüzellibeş) TL evlenme yardımı yapmayı kabul eder.

 

Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

 

Eşler THY Teknik A.Ş. personeli ise bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır. Bu yardımdan yararlanmak için personelin evliliğini belgelemesi zorunludur.

Madde 75: SOSYAL YARDIM

İşbu Toplu iş Sözleşmesi kapsamında bulunan işçilere sosyal yardım olarak her ay olmak üzere Toplu İş Sözleşmesinin birinci yılında 1300 -(binüçyüz) TL/Ay ödenir.

 

Bu ödeme işbu Toplu İş Sözleşmesi’nin ikinci yılının birinci altı ayından itibaren “A- Ücret Zammı Uygulaması” fıkrasında belirtilen şekilde, altı aylık dönemlerde, artırılacaktır.

 

Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer hastalık istirahatı hallerinde kıstelyevm yapılmaz.

Heyet sağlık raporuna göre en az %40 engel oranına sahip çocuğu bulunan personele sosyal yardıma ek olarak % 50 oranında ek sosyal destek yardımı yapılır.

Madde 76: İŞYERİNE GETİRİP GÖTÜRME

A)Sendikanın görüşü alınarak işverence tespit edilecek güzergahlar üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Trabzon ve İzmit’teki personel işyerlerine getirip götürülür. Ancak, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, İzmit, Trabzon ve diğer işyerlerinde çalışıp da bu imkanlardan sürekli olarak yararlanamayan personele çalıştığı her gün için mahalli belediye otobüs aylık toplu taşıma kartı rayicinden az olmamak kaydıyla ödeme yapılır. İşverenin servis temin edemediği işyerlerinde, personelin görevlendirildiği her bir gün için 10 kilometre başına 1 litre benzin olmak üzere taşıma ücreti ödenecek ve uygulamasına yönelik hususlar işveren tarafından yönetmelik ile düzenlenecektir.

 

B)İşyerine getirip götürme konusunda yapılacak hizmet alımlarının ön çalışmalarına Sendikanın belirleyeceği bir gözlemci katılır. Bu konuda yapılan ihaleler sonrası ilgili teknik şartnamenin 1 nüshası Sendikaya gönderilir.

 

C)Süt izni kullanan personelin, servisten faydalanamaması halinde kendisine çalıştığı her gün için aylık toplu taşıma kartı bedeli rayiç alınarak hesaplanacak günlük tutar üzerinden ödeme yapılır.

Madde 77: KREŞ YARDIMI

İşveren, 4857 sayılı İş Yasasının 88. maddesi hükümlerine istinaden çıkartılan “Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmeyi kabul eder. Bu hükümler uygulamaya konuluncaya kadar personele ilgili yönetmelikte belirlenen yaştaki her çocuğu için belge aranmaksızın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/1 maddesi ve 05.05.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3. Maddesi doğrultusunda, asgari ücretin brüt tutarının %50’si tutarında, kreş yardımı işverence ödenir. Çocuğunun velayeti kendisinde bulunan erkek personel de kreş yardımından faydalanır.

Eşinin, çocuğuna bakamayacak derece engeli olan veya kalıcı hastalığı bulunan erkek personele bu durumu belgelemek kaydı ile kreş yardımı yapılır.

 

Madde 78: DOĞUM YARDIMI

Doğum yapan kadın personel veya eşi doğum yapan erkek personele doğan çocuğun yaşadığını belgeleyen doğum raporuna dayanılarak bir defada ödenmek üzere her bir çocuk için 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 1350- (binüçyüzelli) TL doğum yardımı yapılır.

 

Bu rakam, ikinci yılda  T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

Eşler THY Teknik A.Ş. personeli ise bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.

 

Madde 79: SEYAHAT YARDIMI

 

THY Teknik A.Ş. personeline, Ana Grup THY A.O. personeline pas bilet konusunda yapılan uygulamalar aynı usul ve esaslar dâhilinde tatbik edilir.

THY Teknik A.Ş.’de çalışan engelli personele, engelli eşi veya engelli çocuğu bulunan personele ve birinci derece yakınlarına pass bilet sıralamasında öncelik sağlanır.

THY AO ‘’YEDEK VE PASS YOLCU İŞLEMLERİ VE UÇUŞA KABUL SIRALAMASI PROSEDÜRÜ’  ‘’6.2.3 uçuşa kabul sıralaması’’ maddesi tekrar revize edilerek   THY TEKNİK AŞ PERSONELİ uçuşa kabul sıralamasında THY AO DİĞER  STATÜDE ÇALIŞAN PERSONEL İLE AYNI HAK VE SIRALAMAYA TABİDİR.

6.2.3 Uçuşa kabul sıralamasında THY TEKNİK AŞ personelinin madde 30 dan 29 a , THY TEKNİK AŞ ‘den emekli personelin madde 32 den 31 e ,THY TEKNİK AŞ ÇALIŞAN PERSONELİN AİLE YAKINI  (ÖZ/ANNE BABA) Madde  34 den 33 e birleştirilip  aynı hak ve eşitlikte yararlanır.

Madde 80: ÖLÜM YARDIMI

 

İşveren, sendikalı personelin eşinin veya bakmakla yükümlü bulunduğu çocukları ile anne ve babasının ölümleri halinde 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 3450 TL ölüm yardımı yapar. Bu rakam, ikinci yılında Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

 

Bu yardımı alabilmek için personel ölümü işverene belgelemek zorundadır. THY Teknik A.Ş.’de çalışan eşlerin çocuklarının ölümü halinde bu yardım eşlerden her birine yapılır. Bu yardım, personelin isteği halinde bağlı bulunduğu müdürlük muhasebesinden avans olarak derhal yapılır.

Madde 81: İŞ KAZASI, MALULİYET VE ÖLÜM

 

 1. İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen hemen veya sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır;

 

 1. İşverene ait veya işverence sağlanan bir taşıtla toplu veya bireysel olarak işyerine getirilip ve götürülmelerde,

 

 1. Personelin, kendi imkanları ile makul ve trafikçe mutad güzergahtan İşyerine gidip dönmeleri sırasında,

 

 1. İşveren tarafından verilen göreve gidiş ve dönüşlerde,

 

 1. İşyerlerinde bulunduğu sırada,

 

 1. Görev emirli pas bileti ile uçuş sırasında,

 

 1. Emzikli kadının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanda.

 

 1. Uzaktan Çalışma yapılan sürelerde.

 

 1. Birinci bentteki hallerin doğumunda işverence ödenecek tazminat tutarları, aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

a)İşveren, çalışanlarının iş kazası yaşaması halinde ilgili bulunduğu sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre malul sayılması ve çalışamaz durumunun raporla belgelenmesi koşuluyla kasıtlı veya ağır kusur halleri hariç kendisine 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere net 16.000.-(onaltıbin) TL olarak öder. Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

 

b)İşveren, çalışanlarının iş kazası sonucu ölümü halinde kasıt veya ağır kusur hali aranmaksızın yasal mirasçılarına 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere net 16.000-(onaltıbin) TL öder. Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

 

 1. İşveren, kasıtlı veya ağır kusur halleri hariç personelin geçirdiği iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir kaza sonucu asli görevini yapamaz hale gelmesi durumunda;

 

 1. 2 yıl asli görevindeki aylık ücretini (kıdem ücreti + iş tazminatı) aynen öder.

 

 1. Yukarıdaki durumlara uyan personel (a) fıkrasında belirtilen süre içinde asil görevini yapabilecek biçimde iyileşmezse, durumuna uygun bir iş verilir. Bu durumda eski ücretinde bir değişiklik yapılmaz. Yeni işindeki yan ödemeler ayrıca verilir.

 

 1. İşveren, personelin eceli ile ölümü halinde kasıt veya ağır kusur hali aranmaksızın yasal mirasçılarına 01.07.2021 – 30.06.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere net 000-(onaltıbin) TL öder. Bu rakam, ikinci yılda T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli yıllık endeksleri baz alınarak artırılır.

Madde 85: HASTALIK HALİNDE NAKİL

Personelin kendisinin, eş ve çocuklarının, bakmakla yükümlü bulunduğu ve çalışılan ilde ikamet eden anne babasının çalışılan ilin dışında tedavi olmalarına resmi hastanece tıbbi zorunluk gösterilen durumlarda adı geçen kişilere gidiş-dönüş hastalık pası (pass 1) verilir. Resmi devlet hastanelerinden alacakları raporla hastalıklarının yurtiçinde tedavisi mümkün olmadığı belgelendirilen personele, Ana Grup THY A.O. dış hatlar için pass 1 hakkı tanınır veya yabancı havayollarından pass isteğinde bulunulur. Personelin aynı durumdaki eş ve çocukları ile çalışılan ilde ikamet eden anne babasına da aynı hak tanınır. Bu durumda olan hastayı sevk eden resmi hastanece refakat zorunluluğu istendiği ve bu durum belgelendiği takdirde hastaya refakat edecek bir kişiye aynı şekilde pass hakkı tanınır. Yukarıda belirtilenlerin yurtdışında ölümü halinde, ölenin yakınlarından 2 kişiye naaşın nakli için yurtdışı gidiş-dönüş pass 1 verilir. Yurtdışında görevli personelin eşinin, çocuklarının, bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının ölümü halinde THY A.O.’nın seferi olmadığı veya seferinin iptali halinde yabancı havayolu şirketi ile naaşın getirilmesi sağlanır.

Madde 88: PERSONELE VERİLECEK ÜNİFORMA, İŞ ELBİSESİ VE KORUYUCU MALZEME

Bu konuda işveren yönetmelikleri uygulanır. Personele verilecek üniforma, iş elbisesi ve koruyucu malzeme ile ilgili yapılacak ihale ön çalışmalarında sendikanın görevlendireceği iki temsilci bulunur.

A- Disiplin Kurulu işveren tarafından atanacak 3 temsilci ile sendika tarafından atanacak 3 temsilciden oluşur. Disiplin Kurulunun Başkanı İşveren temsilcilerinden, yazmanı ise sendika temsilcilerinden biridir. İşveren, Başkan ve Üyeleri, sendika ise yazman ve üyeyi yedekleri ile birlikte Toplu İş Sözleşmesi’nin işyerine tebliğini izleyen 15 gün içinde birbirlerine bildirir. Disiplin Kurulu, 3 gün önceden olmak şartı ile başkanın yazılı çağırısı üzerine, üye tam sayısının katılmasıyla toplanır. Toplantının, üyelerin tamamının katılması ile yapılması temel ilkedir. Asil üyelerin özürleri varsa yerlerine yedek üyeler katılırlar. Asil ve yedek üyelerin çağrıya rağmen toplantıya katılmamaları durumunda kurul, 3 gün içerisinde çoğunluğun katılmasıyla bir sonraki toplantıyı yapar. Disiplin Kurulu kendisine gelen konuyu ilk toplantısından başlayarak 15 gün içinde karara bağlar. Tahkikatın selameti bakımından bu süre kurul kararı ile uzatılabilir. Kurul, karar verebilmek için her türlü kanıtları toplar ve gerekirse ilgili personelin yazılı savunmasını da alır.

B- Disiplin Kurulunda işten çıkarma kararının alınabilmesi için oy çokluğu gereklidir. Disiplin Kurulunda oyların eşit çıkması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Genel Müdürün Disiplin Kurulunun verdiği işten çıkarma cezasını onayladığı tarihten itibaren 6 işgünü içinde bu ceza personele uygulanır. Bu süre geçtikten sonra işten çıkarma cezası uygulanmaz.

C-Disiplin kurulu kararı kesinleştikten sonra diğer kurulların aynı konuda verdiği tavsiyeler ve kararlar bağlayıcı değildir.  Esas olan disiplin kurulunun kesin kararıdır.

D-Disiplin Kuruluna sevk edilen personelden istenilen yazılı savunma talebi aynı anda İK Başkanlığı tarafından sendikaya da gönderilir.

Madde 95: DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ VE CEZAYA İTİRAZ

Personelin görev yaptığı ünitenin Müdürü ve daha üst düzeydeki amirleri, uyarma, kınama ve ücret kesme cezalarını vermeye yetkilidir. Özel durumlarda İnsan Kaynakları Başkanlığı bu yetkiyi birim amirine bilgi vermek kaydı ile doğrudan kullanabilir.

İsnat olunan suç, yazılı olarak personele bildirilerek yazılı savunma istenir. Bu savunma alındıktan sonra ceza verilebilir. Personel iddianın kendisine bildiriminden başlayarak 5 işgünü içinde yazılı savunmasını vermezse, iddiayı kabul etmiş sayılır. Uçucu personelin görevli bulunması hali ile geçici görevle işyeri dışında bulunan personelde bu süre görevin hitamından itibaren başlar.

Personelin görev yaptığı ünitenin Müdürü ve daha üst düzeydeki amirlerin yetkisinde kalan cezalar, savunmanın verildiği veya verilmesi gereken tarihten itibaren 20 işgünü içinde ve her fiilin vukuundan itibaren en geç 4 ay içinde verilir. Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden konularda bu süreler nazarı itibaren alınmaz.

Uyarma cezaları kesindir ve itiraz edilemez. Kendisine daha yukarı disiplin cezası verilen personel, cezanın kendisine tebliğinden başlayarak 20 işgünü içinde bağlı bulunduğu ünite yetkilisi vasıtasıyla bir üst amire yazılı itirazda bulunabilir. İkinci Amirinin vereceği karar kesindir. Ceza kesinleşmeden personelin sicil dosyasına işlenmez. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşmiş olur.

Madde 99: EĞİTİM

 

Eğitim çalışmaları konusunda Şirket yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık eğitim programı sendikaya da gönderilir.

İşçinin ders programlarını veya ders dönemlerini belgelendirmesi şartıyla yüksek lisans ve mühendislik tamamlama öğrenimi için haftada en fazla 6 (altı) saat, doktora öğrenimi için ise haftada en fazla 8 (sekiz) saat öğrenim izni verilir.

Madde 101: İŞ GRUBUNA İNTİBAK

 

 1. Personel, SHGM veya EASA onaylı A/B1/B2 , kategori uçak bakım lisansı aldığında veya işverence belirlenen koşulları sağlaması(C, D, PART21, C/S veya Kalifiye Teknisyen) veya yapılacak sınavlarda başarılı olması durumunda uygun Teknisyen İş Grubuna intibak ettirilir.
 2. Uzmanlıktan mühendisliğe geçiş sınavına, kriterleri sağlayan tüm personel girmeye hak kazanır.
 3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu olan ve kriterleri sağlayan teknisyenler, uzmanlık ve mühendislik geçiş sınavına girmeye hak kazanır.

Madde 102: TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ

 

Bu Toplu İş Sözleşmesi 2(iki) yıl sürelidir. 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girer, 30.06.2023 tarihinde sona erer.

ONİKİNCİ BÖLÜM

YENİ DÜZENLEMELE

Madde Ek-I: ENGELLİ PERSONEL İZN

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Engelli personele 1 (bir) işgünü ücretli izin verilir. Üyenin engelli çocuğunun hastalanması halinde verilecek izin ;en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak anne veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar yıllık mazeret izninden düşmemek üzere mazeret izni verilir.

Madde Ek-II: MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Mevzuat değişiklikleri sebebiyle işçilere işbu sözleşme ile sağlanan hakların üzerinde bir hak, menfaat, uygulama sağlanırsa getirilen haklar işçiye yansıtılır.

Madde Ek-III: SINAV KURULU

Sınav Kurulunda sendikanın tayin edeceği en az 1 sendika temsilcisi bulunur.

Bu sözleşme gereğince İşverenin uygun görmesi halinde yapılacak görev değiştirme sınavları bu sınav kurulunca yapılır. Sınav soruları sınav kurulları tarafından hazırlanır. Yazılı sınavlarda tam not 100 puandır. Aynı şekilde uygulamalı sınavda da tam not 100 puandır.

Sınav sonunda sınava kaç kişinin girdiği sınavın başlama ve bitiş saatleri, sınav yeri ve tarihi sınavı hükümsüz sayılan olup olmadığını belirtecek bir tutanak hazırlanır. Ayrıca değerlendirme sonuçları da aynı şekilde yapılır.

İş grupları arasında geçiş sınav tarihleri her yılın ilk ayı işveren tarafından düzenlenerek ilan edilir.

Madde Ek-IV: SÖZLEŞME PRİMİ

İşçilere müktesep hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilememek kaydıyla, yılda bir defa sözleşmenin ilk yılında net 15.000.-TL ödeme yapılacaktır.

Madde Ek-V: UZAKTAN ÇALIŞMA

Normal Düzen(veya vardiya düzeni) ile çalışan işyerlerinde personelin bir kısmı veya tamamı, olağanüstü hallerde veya zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında veya hemen yapılması gereken acil işlerde, ilgili ünitenin teklifi Genel Müdürlüğün onayı ile, uzaktan çalışma yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çalışan personel için iş yerinde geçirmedikleri süre boyunca yemek yardımı maddesi gereğince yemek ödeneği ödenir.

Uzaktan Çalışma yapan personele, esas vardiya primi verilmeye devam olunur.

Uzaktan Çalışma yapılması halinde her türlü ekipman ve teçhizat işveren tarafından sağlanır. Uzaktan Çalışma nedeniyle ortaya çıkan masrafların (internet kullanımı, elektrik vb) karşılanması amacıyla 15 TL/gün  ödenir.

Madde Ek-VI: HAT BAKIM PRİMİ

Hat Bakım Başkanlığında çalışan personele brüt 500TL ödenir. Ancak bu prim Hat Bakım Başkanlığında çalıştığı sürece ödenir.

Madde Ek-VII: KADEME İLERLETİLMESİ

20/01/2016 Tarihinde yayınlanan Teknisyen iş grupları GENELGESİ kapsamında 10.1 ve diğer iş gruplarından 10.0 iş grubuna düşürülen personel bulunduğu 10.0 iş grubunda 2 kademe ilerletilir.

Madde Ek-VIII: İSGC UZMAN PRİMİ

İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, fiilen bu unvanda görev yapan personele bu görevde kaldığı sürece 950.-TL brüt İş Güvenliği Uzmanı Primi ödenmesi.

Madde Ek-IX: KİMYASAL RİSK PİRİMİ

Kimyasal Risk Primi; Metal kaplama, parça yıkama ve boya atölyesinde çalışan personel fiili olarak çalıştığı sürece İş Tazminatının %10’u tazminat alır.

EKLER

EK – 1 (a) KIDEM ÜCRETİ CETVELİ

(TL.-)

KIDEM 01.07.2021 – 31.12.2021
BASAMAĞI KIDEM ÜCRETİ
1 2168
2 2236
3 2297
4 2350
5 2427
6 2483
7 2544
8 2618
9 2677
10 2746
11 2808
12 2865
13 2938
14 3003
15 3057
16 3118
17 3186
18 3257
19 3312
20 3379
21 3446
22 3510
23 3577
24 3638
25 3696
26 3769
27 3835
28 3893
29 3954
30 4027
31 4088
32 4150
33 4226
34 4280
35 4349

 

 1. DÖNEM T.İ.S. İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ(EK-2a)

 

GRUP 01.1. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 1.219 1.543 1.758 1.824 1.894 1.962 2.037 2.113 2.190 2.274 2.360 2.450 2.544 2.642 2.684 2.784 2.889

 

01-1: Destek Personeli                                                                                                                                                                                     

*Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si i kadar ayrıca İş Tazm. Alır.

**Bu gruptaki personele Ekip Sorumlusu vb. unvanlar aldığında İş Tazminatının %10’u ayrıca ödenir. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir

 

GRUP 03.1. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 1.366 1.737 1.982 2.060 2.136 2.213 2.300 2.387 2.476 2.570 2.670 2.770 2.873 2.986 3.035 3.152 3.272

 

03-1: Teknik Destek Personeli

*Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si  kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir.

**Bu gruptaki personele, Kalite Güvence Başkanlığı’nca kısmi yetki verildiğinde iş tazminatının %20’i kadar “kısmi yetki” tazminatı alır. Part 21’de inspector olarak çalışanlarda bu tazminatı alır.  Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir. Yönetici tazminatı alanlara bu ödeme yapılmaz.

*** Bu gruptaki personele uygulanmak üzere tanımlanan “kısmi yetki” tazminatı 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

****7 kıdem yılını dolduran teknik destek personeli, 10.0 teknisyen iş grubuna intibak ettirilir.

*****10 Kıdem yılını dolduran  teknik destek  personeli İş Tazminatı’ın %10 u oranında ayrıca “ek tazminat ödenir.

****** Bu gruptaki 10 kıdem yılı ve üzerini tamamlamış personel “ özel işlemler veya kalifiye teknisyen”  yetkisi verilen personel yetki süresi boyunca iş tazminatının; % 30’u oranında ayrıca ek tazminatı ödenir.

 

GRUP 04.1. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 1.678 2.124 2.423 2.513 2.607 2.704 2.801 2.905 3.015 3.127 3.247 3.366 3.492 3.622 3.682 3.825 3.967

 

04-1: Uçak Boya Personeli, Mefruşatçı

*Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir.

** Bu gruptaki personele Ekip Sorumlusu vb. unvanlar aldığında İş Tazminatının %10’u ayrıca ödenir.

***Bu gruptaki personele, Kalite Güvence Başkanlığı’nca kısmi yetki verildiğinde iş tazminatının %20’i kadar “kısmi yetki” tazminatı alır. Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir. Yönetici tazminatı alanlara bu ödeme yapılmaz.

****7 Kıdem yılını dolduran ve fonksiyonel olarak uçak boya personeli görevini yapan personele İş Tazminatı’ın %10 u oranında ayrıca “ek tazminat ödenir.

 

 1. DÖNEM T.İ.S. İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ(EK-2a)

 

GRUP 05.1. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 2.049 2.454 4.092 4.196 4.287 4.384 4.491 4.594 4.705 4.808 4.930 5.046 5.168 5.305 5.305 5.436 5.568

 

05-1: Operatör, Tesis Bakım, Üs Bakım

*Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si  kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir.

** Bu gruptaki personele Ekip Sorumlusu vb. unvanlar aldığında İş Tazminatının %10’u ayrıca ödenir.

*** Bu gruptaki personel 10 yılı tamamladığında iş tazminatının %10’nu kadar ek tazminat ödenir.

 

GRUP 07.2. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 2.243 3.150 4.491 4.638 4.811 4.989 5.166 5.359 5.553 5.765 5.969 6.210 6.435 6.680 6.784 7.040 7.316

 

07-2: Memurlar                                                                                                                                                                                    

 • Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir.

** Bu gruptaki personel 10 yılı tamamladığında iş tazminatının %10’nu kadar ek tazminat ödenir.

**Memurluk kadrosunda olup Mühendislik Diploması bulunan personelin, 2,5 yıl kıdemini doldurması durumunda Mühendis İş grubuna intibak ettirilir.

 

GRUP 07.3. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 2.418 3.385 4.839 5.019 5.200 5.388 5.597 5.798 6.014 6.236 6.467 6.726 6.986 7.256 7.363 7.662 7.957

 

07-3: Memurlar                                                                                                                                                                                    

 • Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir.

** Bu gruptaki personel 10 yılı tamamladığında iş tazminatının %10’nu kadar ek tazminat ödenir.

**Memurluk kadrosunda olup Mühendislik Diploması bulunan personelin, 2,5 yıl kıdemini doldurması durumunda Mühendis İş grubuna intibak ettirilir.

 1. DÖNEM T.İ.S. İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ(EK-2a)

 

GRUP 09.2. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 3.086 4.491 5.613 5.824 6.045 6.270 6.520 6.763 7.013 7.291 7.579 7.869 8.178 8.503 8.643 8.998 9.350

 

09-2: Uzmanlar, Öğretmenler

*Uzmanlar için 4 yıllık yüksek öğrenim şartı aranır.

**Bu gruptaki personel; şef unvanı aldığında İş Tazm.nın O kademesinin % 20’si  kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat, bu unvanda kaldığı sürece ödenir

***Bu grupta Kalite güvence başkanlığından çalışan ve kalite denetçisi olarak yetkilendirilen personele yetki süresi boyunca iş tazminatının %10 kadar ek tazminat ödenir

****10 Kıdem yılını dolduran uzman personele iş tazminatının %10 u oranında ayrıca ‘’ek tazminat ödenir.

*****Uzman kadrolarının ‘’AO veya ‘’A1’’ kademesinde asgari 6 ay görev yapan personel ünitesi tarafından yeterli görülmesi halinde A0 dan A1 kademesine veya A1 kademesinden A kademesine intibak ettirilir. Bu hüküm aynı kişiye iki kez uygulanmaz.

****** Uzmanlık kadrosunda olup Mühendislik Diploması bulunan personelin, 2,5 yıl kıdemini doldurması durumunda Mühendis İş grubuna intibak ettirilir.

GRUP 10.0. a&b A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm.-10.0.a 1.751 2.212 3.724 4.097 4.374 4.586 4.809 5.044 5.291 5.548 5.821 6.105 6.405 6.719 6.895 7.233 7.591
01.07.21 İş. Tazm.-10.0.b 2.028 2.582 3.724 4.097 4.374 4.586 4.809 5.044 5.291 5.548 5.821 6.105 6.405 6.719 6.895 7.233 7.591

 

10.0.a: Teknisyenler (Meslek Yüksek Okulları Mezunları, Uçak/Havacılık Liseleri Mezunları)                                                                                                                                         

10.0.b: Teknisyenler (Sivil Havacılık Yüksek Okulları Ve Teknik Eğitim Fakülteleri Mezunları)

 • Yukarıda belirtilen ve fonksiyonel olarak ‘Teknisyenlik Görevi’ni yapan personel;

“Başteknisyen” unvanı aldığında İş Tazm.nın %15’u, “Teknisyen Şef “unvanı aldığında iş tazminatlarının O harfinin % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alırlar. Söz   konusu tazminatlar, bu unvanlarda kaldıkları sürece ödenir.

**SGHM veya EASA onaylı A, B1, B2 kategori uçak bakım lisansını aldıklarında; İş Tazm.nın % 10’u kadar “lisans tazminatı” alırlar.

***Kalite Güvence Başkanlığı’nca kısmi yetki verdiği personel ve Part 21 Inspector’ler İş Tazm.nın %20’i kadar kısmi yetki tazminatı alır.  Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir.

A kategori uçak bakım lisansına sahip olan ve bağlı bulunduğu ünitenin talebi ile Kalite Güvence Başkanlığı’nca “A kategori onaylayıcı personel” (A C/S)       yetkisi verilen teknisyenler, “kalibrasyon kapsam sorumlusu”, “ özel işlemler veya kalifiye teknisyen (10 kıdem yılı ve üzerini tamamlamış)”   yetkisi verilen teknisyenler yetki süresi boyunca İş Tazm.nın; % 30’u “A kategori, Kalibrasyon Kapsam Sorumlusu, özel işlemler veya kalifiye teknisyen yetki tazminatı” alırlar. Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir.

****Bu gruptaki personele Lisans, Kısmı Yetki, A Kategori,  Kalibrasyon Kapsam Sorumlusu ve özel işlemler Yetki tazminatlarının yalnızca birinden ödeme yapılabilir; diğerlerine       göre daha yüksek oranlı tazminat söz konusu olduğunda düşük oranlı ödeme iptal edilir. Yönetici tazminatı alanlara bu ödemeler yapılmaz.

Yukarıda belirtilen personel; Kalite Güvence Başkanlığı, AR-GE Başkanlığı ve Eğitim Başkanlığı’nda görev yaptığı süre boyunca, İş Tazm.nın %20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır.

*****10 kıdem yılını dolduran  “Teknisyen’’ ünvanındaki  personele İş Tazm.nın %10’u oranında ayrıca “ek tazminat” ödenir.

******Bu gruptaki personele uygulanmak üzere tanımlanan özel işlemler yetki tazminatı 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

******* Kalite Güvence Başkanlığınca kalite denetçisi olarak yetkilendirilen personel iş tazminatının %10’nu kadar denetçi tazminatı alır. Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir.

******** Bu iş grubundaki MI yetkili personel MI yetkisine sahip olduğu süre boyunca iş tazminatının %10’nu oranında ayrıca MI yetki tazminatı alır.

******** Kalite Güvence Başkanlığınca tesellüm personeli olarak yetkilendirilen personel iş tazminatının %20’si  kadar tesellüm tazminatı alır. Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir.

 1. DÖNEM T.İ.S. İŞ TAZMİNATLARI CETVELİ(EK-2a)

 

GRUP 10.3. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 3.606 5.918 6.353 6.700 7.069 7.473 7.889 8.348 8.817 9.333 9.874 10.451 11.061 11.734 12.136 12.876 13.639

 

10.3.: SHGM Veya EASA Onaylı B1/B2/C Kategori Onaylayıcı (CS/SS) Yetkili Teknisyenler, SHGM Veya EASA Onaylı B1/B2 Uçak Bakım Lisansına Sahip Teknik Öğretmenler, NDT Level 2 Veya Level 3 Sertifikasına Sahip NDT Onaylayıcı Yetkili Teknisyenler. B1/B2 Uçak Bakım Lisansına Sahip Kalite Teknisyenleri, Komponent Onaylayıcı Personel SHGM Veya EASA Onaylı (CS/SS) (B1, B3, Cx, D1 Rating) Yetkisine Sahip Teknisyenler, Barescope sertifikasını alanlar.

 

*Komponent Onaylayıcı (CS/SS) teknisyenlerde lisans şartı aranmaz.

 

**Yukarıda belirtilen ve fonksiyonel olarak “teknisyenlik görevi”ni yapan;

 

Şirkette uçak bakım lisansına sahip olan, “Onaylayıcı Personel (CS)” Veya “Destekleyici Personel (SS)” Olarak Adlandırılan Tüm Teknisyen Ve Başteknisyenlere; bağlı bulunduğu ünitenin talebi üzerine ve Kalite Güvence Başkanlığı’nca yetki verilmesini müteakip İş Tazm.nın %10’u oranında “ek yetki tazminatı” ödenir.

Yönetici tazminatı alanlara bu ödeme yapılır.

Söz konusu personel; “Başteknisyen” unvanı aldığında İş Tazm.nın % 15’i, “teknisyen şef” unvanı aldığında İş Tazminatının O harfinin % 20’si kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat bu unvanda kaldıkları sürece ödenir. Başteknisyen ve Şef unvan grubundaki personele ayrıca C Kategori şef ek tazminatı ödenmez.

Bu iş grubunda bulunan SHGM veya EASA onaylı B1/B2 uçak bakım lisansına sahip teknisyenler, Kalite Güvence Başkanlığı ve Eğitim Başkanlığı’nda görev yaptıkları süre boyunca İş Tazm.nın %15’i kadar ayrıca İş Tazm. alır. Söz konusu tazminat bu unvanda kaldıkları sürece ödenir.

 

*** “C Kategori (Teknik Kontrol) Teknisyenleri” bu görevde kaldıkları ve C Kategori onaylayıcı yetkileri devam ettiği sürece iş tazminatlarının % 15’i kadar ayrıca iş tazminatı       alırlar.

 

****10 kıdem yılını dolduran “Teknisyenlik Görevi”ni yapan personele İş Tazm.nın %10’u oranında ayrıca “ek tazminat” ödenir.

 

*****Şirketimizin bakım yetkisine sahip olduğu; uçak gövde, motor tiplerinden üç ve üçten fazla kategoride yetkisi bulunan (aynı tip aileleri tek sayılır) ve fonksiyonel olarak teknisyenlik görevi yapan personele İş Tazminatının % 5’i oranında ayrıca “tip tazminatı” ödenir.

******Bu iş grubunda Run Up yetkisi alan personele iş tazminatının %2’si oranında tazminat ödenir.

 

*******Bu iş grubunda SHGM veya EASA onaylı B1 ve B2 uçak bakım lisansına sahip olup ve Komponent Onaylayıcı Personel, Uçak Bakım Başkanlıkları, Hat Bakım Başkanlığı,  Kabin İçi Bakım Başkanlığı ve Komponent Atölye Başkanlığı bünyesinde (C/S) onaylayıcı olarak çalışan teknisyenlere her ay maaş ödemesi ile birlikte brüt 1.200.TL (Binikiyüz türk lirası.) “ek yetki primi” ödenir. Part 21 J ve CVE ile Part G Cs’lerde alır.

 

********Bu gruptaki personel yukarıda belirtilen şartları sağladığı sürece bu iş grubunda kalır.

 

*********Bu iş grubu kapsam tanımına yeni eklenen yetki türlerine ilişkin ödemeler 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

**********Bu iş grubundaki personel 01.07.2021 tarihinden sonra CS/SS, C ve D rating personeller yetkilerini kaybetmeleri durumunda 6 ay boyunca mevcut iş tazminatında devam ederler. 6. Ayın sonunda müktesep ücret almaya hak kazanırlar.

******** Bu iş grubundaki MI yetkili personel MI yetkisine sahip olduğu süre boyunca iş tazminatının %10’nu oranında ayrıca MI yetki tazminatı alır.

Kalite Güvence Başkanlığınca kalite denetçisi olarak yetkilendirilen personel iş tazminatının %10’nu kadar denetçi tazminatı alır. Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir.

 

 

 

GRUP 14.1. A0 A1 A B C D E F G H I J K L M N O
01.07.21 İş. Tazm. 4.503 7.310 8.129 8.588 9.086 9.607 10.170 10.770 11.403 12.094 12.800 13.576 14.407 15.266 15.835 16.806 17.828

 

14-1.: Mühendislik Gerektiren Bölümlerde Görev Yapan; Mühendis Ve Mimarlar, İşletme Ve Endüstri Mühendisi Olarak Görev Yapanlar.                      

*

10 kıdem yılını dolduran Yukarıda belirtilen ve fonksiyonel olarak mühendislik görevlerinde bulunan personel,( tüm başkanlıklarda görev yapan) “kıdemli mühendis” unvanı aldığında İş Tazm.nın %10’u, “Şef”, “Başmühendis” Ve “Proje Mühendisi” unvanını aldığında iş tazminatlarının O harfinin  %20’si kadar ayrıca “İş Tazm.” alırlar. Söz konusu tazminat bu unvanlarda kaldıkları sürece ödenir.

Kalite Güvence Başkanlığınca kalite denetçisi olarak yetkilendirilen personel iş tazminatının %10’nu kadar denetçi tazminatı alır. Söz konusu tazminat yetki süresince ödenir.

 

 

EK – 3(a) VARDİYA PRİMİ CETV.

(TL.-)

01.07.2021 – 31.12.2021
KIDEM BASAMAĞI İKİLİ VARDİYA PRİMİ ÜÇLÜ VARDİYA PRİMİ
1 325,20 650,40
2 335,40 670,80
3 344,55 689,10
4 352,50 705,00
5 364,05 728,10
6 372,45 744,90
7 381,60 763,20
8 392,70 785,40
9 401,55 803,10
10 411,90 823,80
11 421,20 842,40
12 429,75 859,50
13 440,70 881,40
14 450,45 900,90
15          458,55 917,10
16 467,70 935,40
17 477,90 955,80
18 488,55 977,10
19 496,80 993,60
20 506,85 1,013,70
21 516,90 1,033,80
22 526,50 1,053,00
23 536,55 1,073,10
24 545,70 1,091,40
25 554,40 1,108,80
26 565,35 1,130,70
27 575,25 1,150,50
28 583,95 1,167,90
29 593,10 1,186,20
30 604,05 1,208,10
31 613,20 1,226,40
32 622,50 1,245,00
33 633,90 1,267,80
34 642,00 1,284,00
35 652,35 1,304,70

 
Özçelik İş sendikası 7. dönem istek taslağını güncelledi - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber