Cumhurbaşkanlığı ile belediyelerin bağış kampanyasında şaşırtan fark… Birileri “bağış” deyip kazanmaya devam ediyor

Türkiye, koronavirüsün yarattığı ekonomik ve toplumsal krize karşı mücadelede halkın da yardımına başvurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 30 Mart’ta “Biz bize yeteriz Türkiye’m” sloganıyla “Milli Dayanışma Kampanyası” açtı. Eş zamanlı olarak bazı belediyeler de yardım kampanyası başlattı.</p>

İçişleri Bakanlığı, 30.03.2020 tarih ve 6051 sayılı bir Genelge ile belediyelerin başlattığı yardım toplama faaliyetlerinin2860 sayılı Yasaya uygun olmadığını gerekçe göstererek bu faaliyetleri durdurdu. Toplanan paralar ise bloke edildi. Bu genelge, 31.03.2020 tarihli bir bildiri ile halka duyuruldu. Böylece, belediye tarafından başlatılan kampanyalara yardım yapılmaması yönünden potansiyel bağışçılar, uyarılmış oldu.

İstanbul ve Ankara Belediyesi Genelge’yi yargıya taşıdı. Özetle, Türkiye’yi yönetenler; ekonomiyi, üretimi, çalışanları, kamu hazinesini, devlet ve belediye bütçelerini, ticareti, hizmet sektörünü, meslek sahiplerini, turizmi, tarımı, işletmeleri tehdit eden bir felaket karşısında halktan yardım toplanması konusunda hem fikir oluyor: ama sıra yardımın kimin toplayıp dağıtacağına gelince mahkemeye düşüyorlardı. İçişleri Bakanlığının Genelge ve Duyuru’su ile birlikte belediyelerin yardım toplama faaliyetleri sona eriyordu. Fakat bu arada bu hesaplarda paralar toplanmıştı.

Bağış ve yardımların hem bağışçılar, hem de alanlar yönünden vergisel sonuçları vardır. Bizim vergi sistemi, bazı bağış ve yardımları vergiye tabi tutarken, bazılarında ise, vergi almaz; hatta üstüne bu bağışı vergi matrahından indirme imkanı sunar. Yani bir bakıma yardımın bir kısmını vergi adı altında bağışçılara geri öder. Özetle, gerek Cumhurbaşkanı gerekse belediyeler tarafından başlatılan bu kampanyalar kapsamında toplanan paraların vergi karşısındaki durumu incelenmeye değer.

KORONAVİRÜS KAMPANYALARI KAPSAMINDA TOPLANAN PARALAR VERGİYE TABİ DEĞİLDİR

Herhangi bir malın ivazsız tarzda bir şahıstan diğerine intikali veraset ve intikal vergisine tabidir. Kanunun 5’inci maddesine göre verginin mükellefi, ivazsız olarak mal iktisap edendir. Ancak VİVK’nun3’üncü maddesi amme idarelerini veraset ve intikal vergisinden muaf tutmuştur.

Bu yardımlar, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında toplanmaktadır. Kanunun 3’üncü maddesinde, “Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler.” Denilmektedir. Yani bu, bir yardım toplama faaliyetidir. Burada VİVK’de söz edildiği şekilde tarafları belli olan karşılıksız bir iktisap yoktur. Üstelik yardım, yasalarımızın kamu yararına kabul ettiği bir amaç için toplanmaktadır. Hülasa nerede bakılırsa bakılsın Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan kampanyada toplanan paralar vergiye tabi değildir.

Belediyeler tarafından başlatılan kampanyada toplanan paraların 2860 sayılı Yasa kapsamına uygun olup olmadığı ise artık yargının karara bağlayacağı bir konudur. Ancak belediyelerin amme idaresi olarak veraset vergisinden muaf olmaları nedeniyle veraset ve intikal vergisinin konusuna giren bir vergilendirmeden söz edilemez.

BAĞIŞÇILAR VERGİ KARŞISINDAKİ KONUMUNA GÖRE VERGİSEL KAZANIM SAĞLARLAR

Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarında makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkündür (GVK Md. 89/1-10 ile KVK Md. 10/1-e). Söz konusu maddelere göre bu bağışın makbuz karşılığı yapılması ayrıca tamamının yapıldığı yılda gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirilmesi gerekmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki, yardım rakamı, vergi tutarından değil, vergi matrahından indirilmektedir. Bu da bağışçıya vergi oranı kadar bir vergisel avantaj sağlamaktadır. Kurumlar vergisinde oran sabittir, matrah küçük olsun büyük olsun yüzde 22’dir. Gelir vergisi oranı ise yüzde 15 ile başlar, matrahın büyüklüğüne göre yüzde 40’a kadar çıkar. Bu durumda bağışçı kurumlar vergisi mükellefi ise teorik olarak yaptığı bağışın yüzde 22’sini, gelir vergisi mükellefi ise yüzde 15 ila 40’ını geri alabilecektir. Üstelik bu geri kazanma işi, öyle belirsiz bir tarihte değil, ilk geçici gelir veya kurumlar vergisinin son günü olan 28 Mayıs 2020’de indirim konusu edilmişse elde edilmiştir.

BELEDİYELERE BAĞIŞ YAPANLARIN BUNU YAPMALARI MÜMKÜN DEĞİL

Belediyelerin başlattığı yardım toplama faaliyetlerinin 2860sayılı Kanuna aykırı olduğu yönünde, İçişleri Bakanlığı tarafından Genelge yayımladığı ve toplanan paraların bloke edildiği koşullarda, vergi mükelleflerinin 28 Mayıs 2020 tarihine kadar verdikleri gelir ve kurumlar vergisi geçici vergi beyannamelerinde, bu tutarları, vergi matrahından indirmeleri yasal olarak mümkün değildir.

İYUK’nun 2’inci maddesi uyarınca idare mahkemeleri bu genelgenin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı bir inceleme yapacaklardır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar. Yargının, genelgeyi yasaya uygun bulması halinde artık yardım tutarlarının yıllık kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinde gösterilen matrahtan da indirimi mümkün olmayacaktır. Genelge’nin iptali halinde ise, bu kararın 2020 yılı gelir vergisi ile kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği 2021 Mart ve Nisan sonuna kadar çıkması gerekir. Kararın sonraki bir tarihte çıkması halinde etkisi tükenmiş olacaktır. Zira bağış ve yardımların yapıldığı yılın matrahından indirilmeleri yasa gereğidir. Bu indirimlerin 2021 ve sonraki yıl kazançlarından indirilmesine yasa izin vermemektedir.

ONLARIN İNDİRİM HAKLARI YOK

İndirim hakkı yıllık beyanname verecek olanlara tanınmıştır. Vergi mükellefiyeti olmayan bağışçılara yasa indirim hakkı tanımamıştır. Bu kapsamda ücretlerini yıllık beyanname ile vermeyen ücret geliri elde eden bağışçılara da, yaptıkları bağışı vergi matrahından indirme hakkı tanınmamıştır. Aynı şekilde bütün geliri tevkifat yoluyla vergilendiren yıllık beyanname vermek zorunda olmayan kira ile faiz elde edenlere de indirim hakkı tanınmamıştır.

HAYIRSEVERLİĞİN 80 MİLYONA AİT VERGİ İLE FİNANSI ÇELİŞKİ GİBİ DURUYOR

Ülkemizde vergi ile ilişkilendirilen bağışlar geniş bir muhteva sunmaktadır. Vergi yasaları dışında birçok yasada daha bağışçılara vergi indirimleri öngörülmüştür. Bağış ve yardımların bazen tamamı bazen de bir kısmının vergi matrahından indirilmesine imkan tanınıyor.

Sistem, bu bağış ve yardımların vergi matrahından indirilmesi suretiyle işletildiğinden bağışçı vergi oranı kadar bir vergi iadesi alıyor. Yani bağışın bir bölümü 80 milyona ait vergi ile finans ediliyor. Vergi iadesi alan bağışçı hayırsever olurken Türkiye’nin vergi yükünü taşıyan ücretliler başta olmak üzere yıllık beyanname vermeyenler tarafından yapılan yardımların vergi indiriminden faydalandırılmaması haksızlık yaratıyor. Vergi avantajı gerçekdışı işlemlere zemin oluşturuyor. O kadar ki vergi indirimi gerçekleştikten sonra bağışın başka bir kuruma gittiğine ilişkin haberler basında yer alıyor. Hülasa bağış yoluyla vazgeçilen vergi tutarlarına ilişkin verilerin bilinmesi ve sistemin yeniden ele alınması önem kazanıyor.

Yusuf İleri

Odatv.com

<br/>

765 Bu habere tepkiniz:

<p> </p>

Kaynak: OdaTV