Banka Promosyonu İşçilere ödenmek Zorunda mı? – Airline Haber

 </p><img class="alignleft size-full wp-image-12" style="padding-left: 12px;" src="https://149572917.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/04/TUSASta-23-cocuga-helikopter-turu-Airline-Haber.gif" alt="" width="1153" height="90"/>

Son zamanlarda banka promosyonların gündeme gelmesi üzerine AirlineHaber okurumuzdan gönderilen bu yazıyı siz okurlarımızla paylaşmak istedik.

Okurumuzdan tarafımıza gönderilen yazıda;

İş mevzuatında banka promosyonu ile ilgili düzenleme olup olmadığı, Kanunen banka promosyonunun işçilere ödenmesi zorunluluğunun bulunup bulunmadığı işçi ve işveren tarafından merek edilmektedir.

Bu yazımda işçi ve işverenlerin banka promosyonuna ilişkin merek ettikleri detayları açıklayacağım.

Bilindiği gibi 5 işçiden fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde işçi ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesi zorunludur.

Özellikle çalışan sayısının çok fazla olduğu özel sektör işyerlerinde promosyon ödemeleri önem arz etmektedir.

Hatta bazı işyerlerinde işveren ile işçi arasında sorun haline dönüşmüştür.
Banka promosyon ödemesi nedir?
Çalışanın ücretinin her ay belli bir bankaya yatırılması neticesince, banka ile imzalanan sözleşme gereğince banka tarafından bir defada veya belli periyotlarda çalışanlara yapılan ödemedir.

Kamu çalışanlarına banka promosyonun ödenmesi zorunlu mudur? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personeli açısından Banka promosyonlarının ödenmesine dair esaslar Başbakanlığın 20.07.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/21 sayılı Genelgesi ile düzenlenmiştir.

Bu Genelge’nin 4. maddesinde banka promosyonlarının tamamının personele dağıtılması ilke olarak benimsenmesine rağmen 1/3’ünü geçmemek üzere komisyonca belirlenecek tutarın birim personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılabileceği hükme bağlandıktan sonra 6. maddesine göre Genelgenin yürürlüğünden önce yapılmış protokollerin süre bitimine kadar geçerli olacağı belirtilmiştir.

10.08.2010 tarih ve 2010/17 sayılı Genelge ile 2007/21 sayılı Genelgenin 4. maddesi değiştirilerek promosyonların tamamının personele ödeneceği düzenlenmiştir.

Anılan Genelge’nin 5. maddesi 05.08.2008 tarih ve 2008/18 sayılı Genelge ile değiştirilerek dağıtılacak promosyonların ilgili banka tarafından personel adına açılacak hesaba aktarılmak sureti ile ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Kamu çalışanlarına belli periyotlarla bu ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle özel sektör çalışanları da maaşlarının yatırıldığı bankalardan promosyon talep etmektedirler.
Banka promosyonu özel sektör işçilerine ödenmeli midir?
İşçi bankaya yatırılan ücret kendisine ait olduğu için banka promosyonunda kendi hakkı olduğunu düşünmekte ve bu nedenle promosyonun kendisine ödenmesini talep etmektedir.

işveren ise firma ile banka arasında yapılan anlaşma gereği promosyon ödendiğini, iş akdi ile alakasının olmadığı için promosyonun işverene ödenmesi gerektiğini, konuya ilişkin iş mevzuatında her hangi bir düzenlemenin yer almadığını, yasal olarak işverenin işçilere promosyon ödeme yükümlülüğü bulunmadığını belirtmektedir.

İş mevzuatında banka promosyonu ile ilgili herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Bu durumda kanunen banka promosyonunun işçilere ödenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Yargıtay Kararları da bu yöndedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 25.05.2021 tarih ve 2021 /5266 Esas, 2021/9503 K sayılı ilamında;“…Yukarıda belirtilen ve dava konusu alacağın dayanağı olan genelgeler incelendiğinde genelgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri bakımından düzenlendiği ve bu nitelikteki çalışanları kapsadığı anlaşılmaktadır.

Davacının kamu kurum ve kuruluşunda çalışan kamu görevlisi olmadığı dosya kapsamındaki personel hizmet sözleşmesi ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca davacının belirtilen genelgeler kapsamında çalışan olmadığından dava konusu banka promosyon alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekli iken mahkemece yazılı gerekçe ile kısmen kabulüne karar verilmesi hatalıdır şeklinde belirtilmektedir.

Yargıtay kararından da görüleceği gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara banka promosyonu ödenirken, özel sektör çalışanlarına ödenmesinin zorunlu olmadığına karar verilmiştir.

Banka Promosyonu İşçilere ödenmek Zorunda mı? - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber