2022 Pilot Lisans Yönetmeliğine yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı – Airline Haber

 </p><img class="alignleft size-full wp-image-12" style="padding-left: 12px;" src="https://149572917.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/04/TUSASta-23-cocuga-helikopter-turu-Airline-Haber.gif" alt="" width="1153" height="90"/>

Pilot olmak isteyenleri yakından ilgilendiren 2022 Pilot Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

PİLOT LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/6/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Lisansın çevrilmesi: Yabancı ülkelerce tanzim edilmiş lisansların Türk lisansına çevrilmesini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) EASA veya üye ülkeler tarafından onaylanmış organizasyonlar dışında alınan hava aracı tip yetkisi eğitimleri, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, lisans üzerine işlenmek suretiyle, sadece o ülke tescilindeki hava araçlarında sınırlandırılarak kabul edilebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) EASA üyesi bir devlet tarafından tanzim edilmiş ve Genel Müdürlükçe sahibinin Türkiye’de çalıştırılmasına izin verilmiş geçerli bir Part-FCL lisansına veya,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) EASA üyesi devletlerce Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 1178/2011 sayılı uluslararası regülasyonuna ve ilgili prosedür şartlarına göre verilen lisanslar, lisansla ilgili mevzuat gerekliliklerinin karşılanması koşulu ile Genel Müdürlükçe milli lisansa çevrilebilir. Yetki, yetkilendirme, onay ve sertifikalar ise Genel Müdürlük tarafından aksi yönde koşullar belirlenmedikçe kabul edilir. Genel Müdürlük ilgili ülkeden lisans, yetki, onay, yetkilendirme veya sertifikaların geçerliliğini teyit edebilir.

(2) EASA üyesi olmayan bir devlet tarafından verilen bir lisans, Genel Müdürlüğün inisiyatifiyle Türk sivil hava aracı tescilinde kayıtlı bir hava aracında kullanım için validasyon yapılabilir.

(3) Yabancı ülkeler tarafından düzenlenmiş lisanslar, lisansla ilgili tüm gereksinimlerin karşılanması koşulu ile Genel Müdürlükçe milli lisansa çevrilebilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerinden farklı koşullara bağlı olarak tanzim edilmiş bir lisansın üzerinde bu farklılık belirtilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Bu Yönetmelikteki lisans ve yetkiler için başvuruda bulunan devlet hava araçlarında görev alan pilotların devlet hava araçlarındaki görev yaparken kazandıkları bilgi, tecrübe ve yetenekleri mevzuattaki gereklilikler doğrultusunda kredilendirilebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir lisans, sertifika veya yetki belgesinin tanzimi, temdidi ya da yenilenmesi esnasında bir yetkinin geçerlilik süresi ilgili takvim ayının son gününe kadar uzatılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Tip yetkisine ve ilave yetkilere yönelik eğitimler, bu Yönetmelik ve Part-FCL hükümlerine göre EASA veya EASA üyesi bir devlet tarafından yetkilendirilmiş onaylı eğitim organizasyonunda alınabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Pilot olarak gerçekleştirilen tüm uçuşların ayrıntıları, Genel Müdürlük tarafından belirlenen uçuş kayıt defteri formatına uygun olarak kaydedilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaylı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaylı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci pilotların normal hava trafik akışını ihlal etmeyecek ve uçuş emniyet kurallarına uygun olarak uçuşlarını icra etmelerini sağlayacak tedbirleri almaktan aday pilotun uçuşlarını yaptıran eğitim organizasyonu sorumludur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaylı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya beyan edilmiş” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “onaylı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kuralların ve sınırlamaların uygulanmasından pilotlar, onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonları ve yönetici personel ile organizasyonda görevli diğer ilgili personel Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Müdürlük tarafından lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilot, onaylı eğitim organizasyonları ve yönetici personel ile organizasyonda görevli diğer ilgili personel; bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan onaylı eğitim organizasyonuna ve ilgili personele, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci ve 441 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi ile 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te belirtilen idari para cezaları ve aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır:

a) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonlarının, bu Yönetmelikte veya diğer mevzuatta belirlenen asgari yeterliliklerin tamamının veya bir kısmının karşılanmadığının veya kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde; eğitim yetkileri, uygun hale getirilinceye kadar bir kısmı veya tamamı en fazla 3 ay süreyle askıya alınır, askı süresi içerisinde asgari yeterlilikler yerine getirilmediği takdirde de eğitim yetkileri iptal edilir.

b) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonlarının, yetkili kılındıkları eğitimleri onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam olarak vermemesi halinde, ilgili eğitim yetkileri en fazla 3 ay süreyle askıya alınabilir, askı süresi içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde eğitim yetkilerinin bir kısmı veya tamamı iptal edilir.

c) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonları, görevinden ayrılan bir yönetici personeli en fazla 15 gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir ve ayrılan bir yönetici personelin yerine atanacak yeni yönetici personeli en fazla 45 gün içinde Genel Müdürlüğün onayına sunar. Eğitim organizasyonu, 45 günlük süre içerisinde atama yapamaması halinde, makul sebeplerini Genel Müdürlüğe bildirerek ek süre talebinde bulunabilir ve Genel Müdürlük talebi yerinde görürse sürenin bitiminden başlamak üzere en fazla 45 gün ek süre verir. Aksi durumlarda onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonunun yetkisi yönetici personel tamamlanıncaya kadar askıya alınır, 3 ay içerisinde tamamlanmadığı takdirde de iptal edilir.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim programlarını hazırlamayan, eğitimleri Genel Müdürlükten onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam olarak vermeyen, eğitim organizasyonlarında görevli eğitim müdürü ve uygunluğuna göre baş uçuş öğretmeni veya baş teorik bilgi öğretmeninin yönetici onay belgesi iptal edilir. Ayrıca Genel Müdürlük düzenlemeleri ve yaptırımlarına uygun davranmayan onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonlarının ilgili yönetici personellerinin onayları iptal edilir.

d) Sorumlu yönetici personelden herhangi birisinin yönetici onay belgesinin Genel Müdürlük tarafından ilk kez iptal edilmesi halinde bu yönetici en az üç yıl süreyle, ikinci kez iptali halinde ise süresiz olarak onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonlarında yönetici personel olarak görev alamaz.

e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilotların, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmamaları veya uçuş disiplinsizliğinde bulunmaları halinde, Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, pilot lisansları bir aydan iki yıla kadar askıya alınır. Askı bitim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde aynı ya da benzer uygunsuzluğun tekrarlanması halinde ise pilot lisansları bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Uçuş emniyetini ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak ihlal edenlerin lisansları bu sürelere tabi olmaksızın değerlendirme komisyonu kararı ile iptal edilir.

f) Yetkilendirilen uçuş ve teorik bilgi öğretmenlerinin, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmadıklarının tespiti halinde Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, öğretmenlik yetkileri bir aydan bir yıla kadar askıya alınır. Askı bitim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde aynı ya da benzer uygunsuzluğun tekrarlanması halinde ise öğretmenlik yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Bu imtiyazlarını ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak uygunsuz kullananların öğretmenlik yetkileri ve gerekli görülmesi halinde lisansları bu sürelere tabi olmaksızın değerlendirme komisyonu kararı ile iptal edilir.

g) Yetkilendirilen kontrol pilotlarının, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmadıklarının Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonu tarafından tespiti halinde, kontrol pilotluğu yetkileri iptal edilir ve 3 yıl geçmeden tekrar verilmez. Aynı ya da benzer hareketin tekrarlanması halinde ise kontrol pilotluğu yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Bu imtiyazlarını ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak uygunsuz kullananların kontrol pilotluğu yetkisi ile beraber ve gerekli görülmesi halinde öğretmenlik yetkisi ve lisansları, değerlendirme komisyonu kararı ile askıya alınır veya iptal edilir.

ğ) Bu madde kapsamında değerlendirme komisyonu tarafından hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verilen pilotun başka bir ülke tarafından lisanslandırılmış olması durumunda bu madde hükümlerine bakılmaksızın validasyon belgesi veya çalışma yetki belgesi yenilenmemek üzere iptal edilir ve pilot lisansını düzenleyen sivil havacılık teşkilatına bilgi verilir.”

“(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan denetleme esnasında, denetçilerin görevlerini yapmasına engel olunması, talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında ve tam olarak denetçilere sunulmaması, gerçeğe aykırı belge tanzim edilmesi halinde sorumlu yönetici personel onayı ile birlikte uygunsuzluğun etki alanı dikkate alınarak onaylı veya beyan edilmiş eğitim organizasyonunun yetkisinin tümü veya bir kısmı, Genel Müdürlük onayı ile iptal edilir.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

2022 Pilot Lisans Yönetmeliğine yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı - Airline Haber

Kaynak: Airline Haber